Action Card er gældende for medarbejdere ansat plejecenter eller døgntilbud i Pleje og Visitation, Sundheds-, Familie- og Socialafdelingen i Skive Kommune

Det er vigtigt at medarbejderne kender og følger alle relevante Action Cards vedr. COVID-19.

Action Card er baseret primært på følgende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen:

 • Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet.
 • Vejledning om forebyggelse af smitte med COVID-19 på plejehjem og botilbud

Anbefalinger og retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen ændres løbende, og det er derfor vigtigt, at alle holder sig løbende opdateret, se alle relevante henvisninger under afsnittet retningslinjer og materialer.

Action Card beskriver, hvordan vi i Skive Kommune handler, når det konstateres at en borger indenfor gældende område er smittet med COVID-19 eller en borger udviser symptomer på at være smittet.

Borgere der får et positivt testsvar for COVID-19, skal håndteres som smittet med COVID-19. Dog kan en test inden for 12 uger efter overstået sygdomsforløb være falsk positiv grundet inaktiv virus.

Man anses som udgangspunkt som værende immun for fornyet smitte indtil 8 måneder efter positiv PCR svar, dog er beskyttelsen ikke fuldstændig. Derfor skal personer med overstået infektion inden for 12 uger - 8 måneder efter smitte stadig gå i selvisolation og blive testet, såfremt de får symptomer, som kan være COVID-19. Såfremt personen bliver informeret om, at de er nær kontakt til en smittet indenfor 12 uger - 8 måneder, bør personen lade sig teste efter gældende anbefalinger for nære kontakter, men kan undlade at selvisolere, hvis de ikke udvikler symptomer.

Hvis man indenfor de 12 uger udvikler symptomer foreneligt med COVID 19 skal øvrige årsager udelukkes, og et eventuelt videre forløb aftales med egen læge.

Såfremt en borger/medarbejder testes positiv ved antigen/kviktest, anses man stadig som værende smittet, og skal derudover hurtigst muligt have lavet en PCR-test.

Medarbejderne skal straks give besked til lederen, hvis de bliver bekendt med at en borger er smittet med COVID-19 eller udviser symptomer på COVID-19.

Leder skal sikre, at medarbejderne er informerede om forholdsregler og retningslinjer for håndtering af COVID-19 og hindring af smittespredning til borgere og andre medarbejdere. Leder skal indskærpe, at forholdsregler overholdes.

Forebyggelse af smittespredning tænkes ind i bred forstand i hverdagen, både i forhold til organisering og planlægning af opgaverne. Der skal arbejdes målrettet med at hindre smittespredning, selvom der ikke er et konkret smittetilfælde eller mistanke om smitte.

Der skal være fokus på:

 • Brugen af værnemidler.
 • Hygiejne.
 • Adfærd både inde i og udenfor borgers bolig (f.eks. personalerum).
 • Udluftning (både borgers bolig, personalerum og fællesarealer).
 • Tilrettelæggelse af de konkrete besøg (begræns så vidt muligt antallet af medarbejdere hos den enkelte borger).
 • Holde afstand (2 meter).
 • Planlæg fælles aktiviteter og måltider i mindre grupper.
 • Undgå så vidt muligt aktiviteter på tværs af afsnit og afdelinger, både blandt medarbejdere og beboere.
 • Det anbefales at medarbejdere anvender arbejdsdragt, der altid skiftes og vaskes efter brug. Hvis egen beklædning anvendes, da skal det være med korte ærmer, samt skal vaskes ved minimum 60 grader C.

Læs mere i vejledning om forebyggelse af smitte med COVID-19 på plejecentre, botilbud mv.

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Genaabning/Plejecentre/Vejledning-om-forebyggelse-af-spredning-af-COVID19-paa-plejecentre.ashx?la=da&hash=0871F5300256F9EEF4844E0E809C78C35ED2E85F 

Medarbejdere med symptomer på COVID-19 må ikke møde på arbejde, heller ikke med svage symptomer. Hvis der opstår symptomer i løbet af arbejdsdagen, så skal medarbejderen straks sendes hjem. Se action card for medarbejdere smittet eller mistænkt smittet.

Borgere støttes og vejledes i at kunne forstå og følge sundhedsstyrelsens anbefalinger. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet et materiale som kan anvendes, når borgeren oplyses om, hvordan de kan være med til at mindske smittespredning og håndtere COVID-19 i eget hjem. (se under retningslinjer og materialer).

For at forebygge smittespredning til botilbud og plejecentre anbefales det at ikke-vaccinerede borgere, der skal flytte ind på disse institutioner, eller borgere der udskrives fra sygehuset til disse institutioner, testes senest 48 timer før indflytning. Testsvar bør foreligge inden indflytning. Færdig-vaccinerede borgere uden symptomer kan undlade at blive testet forud for indflytning. Såfremt test er positiv, anbefales det at borger først flytter ind 48 timer efter symptomophør, eller 7 dage efter positiv test ved asymptomatiske borger. Dette dog efter en konkret vurdering af den enkelte borgers fysiske og psykiske helbred.

Hvis en borger udskrives før testsvaret foreligger, bør borgeren håndteres som mistænkt smittet og opfordres til selvisolation, indtil testsvaret modtages/kan tilgås. Dette gælder både for borgere med og uden symptomer.

Ved udskrivelse fra en sygehusafdeling med igangværende smitteudbrud, bør ikke-færdigvaccinerede borgere ud fra et forsigtighedsprincip håndteres som nær kontakt; dvs. at borger testes på dag 4 og dag 6 efter sidste kontakt med sygehusafdelingen, og skal være isoleret indtil der foreligger negativt svar på begge test. Hvis borgeren er færdigvaccineret og uden symptomer kan selvisolation undlades, men borgeren skal testes på dag 4 og dag 6 efter sidste kontakt med sygehusafdelingen

Det er vigtigt, at alle medarbejdere og borgere kender symptomerne på COVID-19, således at de hurtigt kan reagere, såfremt de selv eller borgerne får symptomer, herunder også milde eller svage symptomer.

Jævnfør retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet gælder følgende vedrørende symptomer og sygdomsforløb:

”Mistanke om COVID-19 bør opstå ved alt fra lette symptomer på både øvre og nedre luftvejsinfektion og til symptomer på svær nedre luftvejsinfektion. Typiske symptomer er feber, tør hoste og træthed. Andre tidlige, men knap så hyppige symptomer, inkluderer symptomer fra øvre luftveje (tab af smags- og/eller lugtesans, stoppet næse, ondt i halsen, øjenbetændelse, sjældnere ørepine), generelle symptomer (hovedpine, muskelsmerter, rygsmerter), symptomer fra mave-tarm (appetitløshed, kvalme, opkast, diarre, mavesmerter) eller symptomer fra hud (udslæt). Blandt ældre plejekrævende patienter forekommer atypiske forløb med hurtigt indsættende funktionstab f.eks. kognitivt, i gangfunktion og i ADL funktioner (praktisk funktionsevne i hverdagen) eller nedsat appetit, som eneste symptomer på COVID-19.”
Hvis en borger har symptomer på COVID-19, så opfordres borgeren til at følge sundhedsstyrelsen anbefalinger og retningslinjer (se ’Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet’). Borgeren opfordres til at blive i egen bolig og isolere sig fra andre.

Hvis en medarbejder vurderer, at borgeren udviser symptomer eller oplyses om at borgeren har symptomer, så gives der straks besked til leder.

Såfremt borger har symptomer, der kræver lægefaglig vurdering skal denne opfordres til at kontakte egen læge, eller der indhentes samtykke til at medarbejderen kontakter borgerens læge eller lægevagten. Observationer drøftes med lægen, som kan henvise til test for COVID-19.

Henvises der til test for COVID-19, vil institutionen blive orienteret i tilfælde af positive testsvar. Negative testsvar kan verificeres ved kontakt til egen læge.
Se flowchart for yderligere info:

https://e-dok.rm.dk/edok/editor/RM.nsf/vUpload/X4C740D617EC3423FC125859600582707/$file/Procedure%20ved%20konstateret%20smitte.pdf

Såfremt borger har lette symptomer, der ikke kræver lægefaglig vurdering, da kan procedure i ovenstående flowchart også bruges til at bestille test af borger udenom læge/vagtlæge.

Der bør være opmærksomhed på borgere i risikogrupper.

Retningslinjer om brug af værnemidler følges både ved borgere, hvor der er mistanke om COVID-19 samt hos borgere der er bekræftet smittet. Ved foreskrevne værnemidler menes de værnemidler der anbefales i den givne situation, f.eks. ud fra den viden der er på det aktuelle tidspunkt om smittestatus hos den pågældende patient eller som foreskrevet til den enkelte procedure

Se desuden afsnit om infektionshygiejne og værnemidler.

Når en borger udviser symptomer eller er smittet med COVID-19, så skal lederen overveje om arbejdet kan tilrettelægges på en måde, så mulige smitteveje reduceres.

Når en borger er bekræftet smitte med COVID-19 skal der være fokus på alle de tiltag, der er med til at reducere risikoen for smittespredning.

Følgende procedure følges:

 • Vejlede og støtte borgeren i at isolere sig og ikke komme i kontakt med andre.
 • At der kommer så få medarbejdere, som det er muligt hos borgeren og at det er faste medarbejdere med de relevante kompetencer
 • Fokus på hygiejne, rengøring og brugen af værnemidler hos borgeren. Hygiejneorganisation kan kontaktes med henblik på vejledning

Hygiejneorganisation kontaktes hver gang der er et smittetilfælde med henblik på koordinering og rådgivning. Hygiejnekoordinatorer orienterer Styrelsen for Patient-sikkerhed om, at der er konstateret et smittetilfælde med COVID-19 på et tilbud.

Hygiejnekoordinatorer på områderne:

 • Socialområdet: Dorthe Egeskov Pedersen
 • Ældreområdet: Else-Marie Hansen
 • Sundhedsområdet: Winni Weber

Tværgående hygiejnesygeplejerske: Winni Weber

Smitte, opsporing og dokumentation

Borgeren kan betragtes som smittefri når:

 • Borgeren har været symptomfri i 48 timer (hvis der ikke har været symptomer, da efter 7 dage fra testtidspunktet.)
 • Borgeren 10 dage efter symptomdebut føler sig betydeligt bedre og kun har milde restsymptomer, såsom tab af smags- og/eller lugtesans, let hoste, hovedpine, træthed m.v. Det kræver dog at borgeren forinden har været feberfri i 48 timer (uden brug af febernedsættende medicin, som f.eks. paracetamol)
 • i tvivlstilfælde kontaktes egen læge.

Det skal kortlægges, hvilke nære kontakter der har været til den smittede indenfor 48 timer før debut af symptomer, således at der er skærpet opmærksomhed på symptomer, test og systematisk opfølgning. Se afsnit med opsporing og forholdsregler vedr. nære kontakter.

Det er vigtigt at smittetilfælde dokumenteres i fagsystemet, således at alle medarbejdere er opmærksomme på forholdsregler.

Husk tavshedspligten er gældende. Medarbejderne skal være opmærksomme på, at de ikke bryder tavshedspligten gennem deres handlemåder.

Nære kontakter skal opspores, isoleres og testes. Det betyder at der skal være opmærksomhed på om en medarbejder eller borger er en nær kontakt, når en borger er bekræftet smittet med COVID-19.

Kontakten mellem den smittede og den nære kontakt skal have fundet sted i den periode, hvor der antages at have været størst mulighed for smittespredning:

 1. i kontakt med bekræftet smittet med symptomer -  Fra 48 timer før symptomdebut til 48 timer efter symptomophør.

 2. i kontakt med bekræftet smittet uden symptomer – 48 timer før patienten fik foretaget testen til 7 dage efter.

Følgende personer betragtes som nære kontakter

 • Alle, der bor sammen med en, der har fået påvist ny coronavirus.

 • Alle, der har haft direkte fysisk kontakt (f.eks. kram) eller direkte kontakt til smittefarlige sekreter (f.eks. hoste eller nys) med en, der har fået påvist ny coronavirus, og som ikke har anvendt værnemidler jævnfør forskrifterne

 • Alle, der har været inden for 2 meter i mere end 15 minutter (f.eks. i samtale med personen) med en, der har fået påvist ny coronavirus, og som ikke har anvendt værnemidler jævnfør forskrifterne.

 • Alle, der har været inden for 2 meter, uanset hvor lang tid, med en person, der har fået påvist ny coronavirus, i en af nedenstående situationer, hvor der er øget risiko for smitte:
 1. Aktiviteter med kraftig udånding som sang, høj tale eller råb.

 2. Aktiviteter, der indebærer fysisk anstrengelse.

 3. Ophold i lukkede rum med dårlig ventilation eller manglende udluftning, f.eks. i en bil.

Nære kontakter vil således være medlemmer i ens husstand, nærmeste venner og familiemedlemmer, hvor man har haft fysisk kontakt, f.eks. et kram eller i situationer, hvor man har siddet tættere end 2 meter mellem sig ved et middagsbord.

Man er også nær kontakt, hvis man har stået indenfor 2 meter af en, der er smittet til fx en kortime, på et fitnesshold, i et tæt lukket lokale eller i en bil uden relevante værnemidler. 

Hvis der er tale om to kollegaer bør begge have anvendt værnemidler i form af kirurgisk maske type II eller heldækkende ansigtsvisir. Mindst én af personerne skal have anvendt kirurgisk maske type II, for ikke at blive defineret som nær kontakt.

Nære kontakter skal isolere sig indtil der foreligger negativt svar på begge test, også selv om de ingen symptomer har. Dog er der undtagelser for færdigvaccinerede og tidligere smittede personer - se længere nede i afsnittet.

For at opstarte kontaktopsporing så tidligt som muligt, kan nære kontakter, som udvikler symptomer, med fordel tage en hurtigtest hurtigst muligt, i kombination med en PCR-test. På den måde kan den nære kontakt med symptomer få et hurtigt svar, som efterfølgende følges op med en PCR-test for at sikre, at testsvaret fra hurtigtesten er korrekt. 

Nære kontakter til personer, der er smittet med en særlig smitsom virusvariant, vil blive kontaktet af Coronaopsporing pr. telefon, og informeres om hvorvidt der er særlige foranstaltninger ift. isolation, smitteopsporing osv. 

Henvisning til test af nære kontakter sker på følgende måde:

Coronaopsporing på tlf. 32320511, og derefter selv bestille tid på coronaproever.dk

Ved behov for hjælp/vejledning i forhold til myndighedernes retningslinjer, da kontaktes den kommunale hygiejneorganisation eller den myndighedsfælles corona hotline på tlf. 70200233.

Vaccinerede personer, der identificeres som nære kontakter, kan undlade at selvisolere, hvis de er færdigvaccinerede (14 dage efter 2. vaccination), og ikke har symptomer.

Personer der har været testet positive for COVID 19 indenfor 12 uger – 8 måneder, og i den periode identificeres som nær kontakt, kan ligeledes undlade selvisolation, såfremt de ikke har symptomer.

Det er for nuværende anbefalingen, at såvel vaccinerede personer samt personer, der har været smittet indenfor 12 uger- 8 måneder, og som defineres som nære kontakter, testes jf. programmet for nære kontakter.

Hvis den færdigvaccinerede person udvikler symptomer forenelige med COVID-19 inden for 14 dage efter eksponering, er anbefalingen, at denne skal gå i selvisolation, og have foretaget en PCR test hurtigst muligt. Hvis testen er negativ kan selvisolation ophæves, men personen skal fortsat testes på dag 4 og 6 efter sidste kontakt med den smittede, jf. testprogrammet for nære kontakter.

Kort opsummering

Sådan gør du, hvis du er nær kontakt og færdigvaccineret (14 dage efter sidste anbefalet stik):

 • Du behøver ikke gå i selvisolation.

 • Bliv testet på 4.- og 6.- dagen efter, du sidst var i nær kontakt med den smittede person.

 • Husk dog:

  hvis du får symptomer på COVID-19, skal du stadig gå selvisolation.

Sådan gør du, hvis du er nær kontakt og tidligere smittet med ny coronavirus:

 • Du behøver ikke gå i selvisolation bortset fra de tilfælde, hvor der er tale om en særlig smitsom variant – så skal du gå i selvisolation og blive testet som nær kontakt.

 • Er det under 12 uger siden, du blev testet positiv for COVID-19, behøver du heller ikke at blive testet.

 • Er det mere end 12 uger siden, du blev testet positiv, skal du stadig testes på 4.- og 6.- dagen efter, du sidst var i nær kontakt med den smittede person.

 • Husk dog: Din immunitet gælder kun i 8 måneder. Hvis du får symptomer på COVID-19, skal du stadig gå selvisolation.

Sådan gør du, hvis du er nær kontakt og hverken har været smittet eller er vaccineret endnu:

 • Du skal straks gå i selvisolation.

 • Bliv testet på 4.- og 6.- dagen efter, du sidst var i nær kontakt med den smittede person.

Screenings-test af anden kontakt i særlige situationer

Der kan være særlige situationer (udover i plejboliger og botilbud, der har egne anbefalinger i forhold til screening), hvor kriterierne for at være nær kontakt ikke er opfyldt, men hvor andre risikofaktorer tilsiger, at det anbefales at foretage en screeningstest for at undgå ikke erkendt smitte.

Det kan f.eks være situationer, hvor afstandskravet som udgangspunkt er overholdt, men hvor der grundet risikofaktorer som langvarig kontakt i lukkede rum, eller evt. usikkerhed om afstand mv. kan være øget risiko for smittespredning.

Eksempler herpå er:

 • kontorfællesskaber: f.eks. kollegaer, som har siddet ved siden, eller over for personen, der er smittet, i et kontorfællesskab, hvor afstandskravet som udgangspunkt er overholdt, men hvor der er andre risikofaktorer, som f.eks. usikkerhed om afstandskravet har været overholdt hele tiden. Ved åbne kontorfællesskaber på f.eks. en hel etage, vil det dermed gælde for de nærmeste, der har siddet lige ved siden af eller over for personen, der er smittet.
 • ved mødeafholdelse eller undervisning på ungdoms- og voksenuddannelse: f.eks. personer, der har deltaget i et længere møde eller undervisning med en smittet person i et klasselokale, og/eller eventuelt usikkerhed om afstandskravet har været overholdt under hele mødet eller undervisningen.
 • mistanke om "supersprederbegivenhed": f.eks. hvis der konstateres flere smittetilfælde blandt personer, som har deltaget i samme begivenhed. Det gælder både aktiviteter og arrangementer i faglig, social og fritidssammenhæng, f.eks. konferencer, ophold i personalerum/omklædningsrum, kor, deltagere og/eller tilskuer/tilhænger/medlemmer til en sports-, kultut eller fritidsbegivenhed.

Det skal bemærkes, at dette er vejledende situationer og i øvrigt ikke en udtømmende liste.

I disse situationer anbefales det at alle deltagere/involverede testes en gang hurtigst muligt, men kan opretholde sit daglige liv, dog med øget opmærksomhed på symptomer indenfor den næste 14 dages periode.

Når en borger bliver bekræftet smittet med COVID-19, så skal borgeren så vidt muligt selv informere de personer, der er nære kontakter, samt dem der skal screeningstestes, jf. ovenstående definition. Borgeren eller dennes pårørende kan få hjælp/rådgivning til dette ved at kontakte Coronaopsporing: 7020 0233. Nogle borgere kan have behov for at medarbejdere hjælper med at informere disse personer, det forudsætter borgerens samtykke.

Lederen tjekker vagtplaner og kørelister med henblik på at følge op på, om nogle af medarbejderne er nære kontakter eller skal screeningstestes. Hvis man er i tvivl om hvorvidt en medarbejder skal testes, så kan der søges rådgivning ved den kommunale hygiejneoranisation eller Coronaopsporing, tlf 7020 0233.

På plejecentre og botilbud, gælder forsat de rammer, der er beskrevet i action card: ”test af medarbejdere” og ”test af borgere” når der er et smittetilfælde på botilbuddet eller plejecenteret, men der skal være en opmærksomhed på om nogle af medbeboerne eller medarbejderne også samtidig er nære kontakter.

Lederen sikrer at det afklares, om der er behov for at informere andre samarbejdspartnere, der har haft nær kontakt til borger, eller om der nogle der skal screeningstestes. Der skal være opmærksomhed på tavshedspligten.

Leder skal sikre, at medarbejderne der er nære kontakter, har særlig skærpet opmærksomhed på mulige symptomer, til og med 14 dage efter kontakt. Når medarbejdere der er nære kontakter er testet negative, så må de gå på arbejde igen, men skal forsat være særlige opmærksomme på symptomer.På bosteder og plejecentre sikrer lederen at alle medarbejderne informeres, når der er et smittetilfælde, og at der er opmærksomhed på de medarbejdere, der er i en særlig risikogruppe. Disse skal ikke varetage opgaver eller funktioner, hvor de deltager i plejen af borger, der har symptomer på, eller er bekræftet smittet med COVID-19, og skal i sådanne tilfælde tildeles andre opgaver/funktioner. Medarbejderne må gå på arbejde så længe de ingen symptomer har - også i ventetid på testsvar. (gælder ikke nære kontakter).

Hvis en medarbejder bliver syg med symptomer, skal medarbejderen blive hjemme indtil der foreligger en negativ test, eller i tilfælde af en positiv test, indtil vedkommende er smittefri - se action card "medarbejder bekræftet smittet". 

Der skal også udvises ekstra opmærksomhed på symptomer hos andre borgere, der har været i kontakt med bekræftet smittet. Borgerne skal som udgangspunkt ikke isoleres med mindre de er nære kontakter, udvikler symptomer eller testes positive. De kan evt. undgå forsamlinger mv. de næste 48 timer og der kan være yderligere fokus på hygiejne.

Vi må IKKE oplyse om, hvem den smittede er, medmindre den smittede borger giver sit samtykke hertil. Medarbejderne skal være opmærksomme på, at de ikke bryder tavshedspligten gennem deres handlemåder.

Medarbejdere skal vejlede alle borgerne om, hvor de kan søge deres informationer og hvordan de kan skærme sig selv mod smitte og være med til at hindre smittespredning. Herunder informere om at holde afstand og god hygiejne. Der kan udleveres informationsmateriale fra Sundhedsstyrelsen (se under retningslinjer og materialer).

Isolation af mistænkt smittede og smittede borgere er med til at mindske smittespredningen på institutionen.

På særlige afdelinger kun til isolation af borgere smittet med COVID-19, så skal det fremgå af et skilt ved indgangen til afdelingen, at her er smittetilfælde og dette er en afdeling for COVID-19 smittede, således at der er opmærksomhed på de nødvendige forholdsregler inden man går ind i afdelingen. Det må IKKE fremgå hvem den eller de smittede er.

På alle institutioner sættes et informationsskilt op ved hovedindgange og indgange til afdelinger. Informationsskiltet sættes op uanset om der er smittetilfælde eller ikke. Skiltet angiver forholdsregler vedrørende COVID-19. Herunder angives det, at man som besøgende, leverandør eller behandler ikke må gå ind, men skal kontakte et bestemt telefonnummer og vente der til man bliver mødt ved døren. Dette for at hindre smittespredning til borgere og medarbejdere, og hindre at f.eks. en behandler kommer i kontakt med en eventuelt smittet borger.

Det er vigtigt at smittetilfælde og isolation af borgere dokumenteres i fagsystemet, således at alle medarbejdere er opmærksomme på forholdsregler.

Hvis man er i tvivl om forebyggelse eller håndtering af COVID-19 på en afdeling, så kan områdets hygiejneansvarlige kontaktes for yderligere vejledning.

Der skal være en effektiv adskillelse, dvs. en lukket dør mellem de bekræftede smittede og de øvrige borgere.

Nogle borgere forstår ikke nødvendigheden af at isolere sig, og her forsøges borgeren motiveret til at blive i egen bolig gennem pædagogiske metoder. Hvis dette ikke er muligt, så er yderligere procedure beskrevet  i ”Vejledning om forebyggelse af smitte  med COVID-19 på plejecentre, bosteder og andre institutioner”.

Dokumentation i Nexus følger gældende retningslinjer på områderne.

Under overblikket supplerende sagsoplysninger findes skemaet Smittefare. Dette skema anvendes, hvis borger er smittet med COVID-19 eller er mistænkt smittet. Hvis borgeren kun er mistænkt smittet, tilføjes dette under bemærkninger.

Opmærksomhed på at dokumentere den information, som gives til en smittet eller mistænkt smittet borger. Herunder dokumenteres det at borger er informeret om særlige forholdsregler.

Leder sikrer at medarbejdere, herunder også medarbejdere i særlige risikogrupper, er informeret om væsentlige smittekilder samt hvilke foranstaltninger, de skal tage i forhold til at skærme sig mod smitte og hindre smittespredning.

Nærmeste leder sikrer at medarbejderne er informeret om retningslinjer for brug af værnemidler i plejen af en borger, der er konstateret smittet eller mistænkt smittet, herunder action card for brug af værnemidler.

Nærmeste leder skal endvidere sikre, at medarbejderne er informerte om retningslinjer for brug af værnemidler i den daglige omgang med hinanden på arbejdspladsen.

Nærmeste leder sikrer at medarbejderne arbejder ud fra gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen samt kender og anvender lokale instrukser samt Action Cards.

Se henvisninger vedr. infektionshygiejne og værnemidler under afsnittet retningslinjer og materialer.

Hvis du som medarbejder i Skive Kommune er i tvivl om, hvilke retningslinjer du skal følge, så skal du altid kontakte til din nærmeste leder.

Der er mulighed for vejledning ved områdets hygiejnekoordinatorer. Hygiejneorganisation kontaktes hver gang der er et smittetilfælde med henblik på koordinering og rådgivning. Hygiejnekoordinatorer orienterer Styrelsen for Patient-sikkerhed om, at der er konstateret et smittetilfælde med COVID-19 på et tilbud.

Hygiejnekoordinatorer på områderne:

 • Socialområdet: Dorthe Egeskov Pedersen
 • Ældreområdet: Else-Marie Hansen
 • Sundhedsområdet: Winni Weber

Tværgående hygiejnesygeplejerske: Winni Weber

Ved tvivl om forståelse af eller håndtering af informationspligten eller andre spørgsmål vedr. håndtering af smittede eller mistænkt smittede borgere, så skal Styrelsen for Patientsikkerhed kontaktes. De har oprettet en hotline kun for personale på sundheds- ældre og socialområdet. Hotline kontaktes på 7020 0266.Sundhedsstyrelsen har samlet relevante materialer til medarbejderne på sundhed-, ældre- og socialområdet på denne side:

https://www.sst.dk/da/corona/Information-til-fagpersoner/Sundheds--og-plejesektoren

Vejledning om forebyggelse af smitte med COVID-19 på plejecentre, botilbud mv.:

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Genaabning/Plejecentre/Vejledning-om-forebyggelse-af-spredning-af-COVID19-paa-plejecentre.ashx?la=da&hash=0871F5300256F9EEF4844E0E809C78C35ED2E85F

Covid-19: Smitteopsporing af nære kontakter:

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/COVID-19-Opsporing-og-haandtering-af-naere-kontakter

Pjecen: Til dig, der er en nær kontakt til en person, der er smittet med ny Corona virus:

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/til-dig-der-er-naer-kontakt-til-person-med-ny-coronavirus

Til dig der er testet positiv for ny Corona virus:

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/til-dig-der-er-testet-positiv-for-ny-coronavirus

Anbefalinger til personer i øget risiko:

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/haandtering-af-covid-19-anbefalinger-til-personer-i-oeget-risiko

Informationsmaterialer til borgere om frivillig isolation ved påvist covid-19:

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/isolation-ved-paavist-covid-19

Infektionshygiejniske retningslinjer for COVID-19: 

https://covid19.ssi.dk/hygiejne/sundhedspersonale

Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Retningslinjer-for-haandtering-af-COVID-19

Anbefalinger for vaccinerede personer:

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Anbefalinger-for-vaccinerede-personer

11. juni 2021

Sidst opdateret

19.03.2021

Ansvarlig redaktør