;
Action Card er gældende for medarbejdere ansat i plejecentre, botilbud, dagcentre og udekørende opgaver i Pleje og Visitation, Familieafdelingen, samt i Sundheds- og Socialafdelingen, i Skive Kommune.

Det er vigtigt at ledere og medarbejderne kender og følger alle relevante Action Cards vedr. COVID-19.

Action Card er baseret på retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Anbefalinger og retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen ændres løbende, det er derfor vigtigt, at alle holder sig løbende opdateret, se henvisninger under afsnittet retningslinjer og materialer.

Action Card beskriver, hvordan vi i Skive Kommune handler, når det konstateres at en medarbejder indenfor gældende område er bekræftet smittet med COVID-19.

Medarbejdere der får et positivt testsvar for COVID-19, skal håndteres som smittet med COVID-19. Dog kan en test inden for 12 uger efter overstået sygdomsforløb være falsk positiv grundet inaktiv virus.

Man anses som udgangspunkt som værende immun for fornyet smitte indtil 8 måneder efter positiv PCR svar, dog er beskyttelsen ikke fuldstændig. Derfor skal personer med overstået infektion inden for 12 uger - 8 måneder efter smitte stadig gå i selvisolation og blive testet, såfremt de får symptomer, som kan være COVID-19. Såfremt personen bliver informeret om, at de er nær kontakt til en smittet indenfor 12 uger - 8 måneder, bør personen lade sig teste efter gældende anbefalinger for nære kontakter, men kan undlade at selvisolere, hvis de ikke udvikler symptomer.

Hvis man indenfor de 12 uger udvikler symptomer foreneligt med COVID 19 skal øvrige årsager udelukkes, og et eventuelt videre forløb aftales med egen læge.

Såfremt en borger/medarbejder testes positiv ved antigen/kviktest, anses man stadig som værende smittet, og skal derudover hurtigst muligt have lavet en PCR-test

Medarbejderne skal straks give besked til lederen, hvis de udviser symptomer på at være smittet eller er bekræftet smittet med COVID-19.

Leder skal sikre, at medarbejderne er informerede om forholdsregler og retningslinjer for håndtering af COVID-19 og hindring af smittespredning til borgere og andre medarbejdere. Leder skal indskærpe, at forholdsregler overholdes.Jævnfør retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet gælder følgende vedr. symptomer og sygdomsforløb:

”Mistanke om COVID-19 bør opstå ved alt fra lette symptomer på både øvre og nedre luftvejsinfektion og til symptomer på svær nedre luftvejsinfektion. Typiske symptomer er feber, tør hoste og træthed. Andre tidlige, men knap så hyppige symptomer, inkluderer symptomer fra øvre luftveje (tab af smags- og/eller lugtesans, stoppet næse, ondt i halsen, øjenbetændelse, sjældnere ørepine), generelle symptomer (hovedpine, muskelsmerter, rygsmerter), symptomer fra mave-tarm (appetitløshed, kvalme, opkast, diarre, mavesmerter) eller symptomer fra hud (udslæt)."

Hvis en medarbejder bliver syg med symptomer, så skal medarbejderen straks forlade arbejdspladsen. Se Action Card for medarbejder der er mistænkt smittet eller som udviser symptomer på COVID-19 samt Action Card for test af medarbejdere.

Såfremt en medarbejder eller leder er bekræftet smittet med COVID-19, så gælder de sædvanlige regler for sygemelding.

Når man er bekræftet smittet med COVID-19 anses man først som smittefri når man:

 • har været symptomfri i 48 timer
 • 10 dage efter symptomdebut føler dig betydeligt bedre og kun har milde restsymptomer, såsom tab af smags- og/eller lugtesans, let hoste, hovedpine, træthed m.v. Det kræver dog at man forinden har været feberfri i 48 timer (uden brug af febernedsættende medicin, som f.eks. paracetamol)
 • i tvivlstilfælde kontaktes egen læge
 • Hvis man ikke har haft symptomer, anses man som smittefri efter 7 dage fra testdato. Hvis man i forløbet får symptomer, gælder at man isolerer sig indtil 48 timer efter symptomophør.

Medarbejderen skal efter raskmelding forsat være opmærksom på, om der opstår symptomer for COVID-19.

Hygiejneorganisation kontaktes hver gang der er et smittetilfælde med henblik på koordinering og rådgivning. Hygiejnekoordinatorer orienterer Styrelsen for Patientsikkerhed om, at der er konstateret et smittetilfælde med COVID-19 på et tilbud.

Hygiejnekoordinatorer på områderne:

 • Socialområdet: Dorthe Egeskov Pedersen
 • Ældreområdet: Else-Marie Hansen
 • Sundhedsområdet: Winni Weber

Tværgående hygiejnesygeplejerske: Winni Weber

Test af andre borgere: Ved konstatering af COVID-19 hos borger eller personale skal alle borgere på institutionen testes, uanset vaccinationsstatus. Såfremt institutionen er inddelt i flere adskilte enheder, hvor der ikke er samkvem mellem borgere og personale på de forskellige enheder, er det dog kun alle borgere på den enhed, hvor der er et påvist tilfælde, der skal testes.

Test af medarbejdere: Ved konstatering af COVID-19 hos borger eller personale skal medarbejdere testes, uanset vaccinationsstatus, hvis de har været på arbejde på institutionen indenfor 14 dage op til symptomudbrud hos den smittede. Det gælder for alle personalegrupper, som i løbet af de 14 dage har haft deres regelmæssige gang på institutionen; dvs. også vikarer, rengøringspersonale, og evt. udefrakommende faglige personer (f.eks. hjemmesygeplejerske, tandlæge osv.).

Test af borgere: Ved konstatering af COVID-19 hos borger eller personale på en institution skal borgere testes, uanset vaccinationsstatus.

Test bør foretages inden for et døgn efter institutionen modtager meddelelse om, at der er konstateret et smittetilfælde. 

Ud fra et forsigtighedsprincip anbefales det, at alle ikke-vaccinerede borgere og medarbejdere der testes negative i forbindelse med første screening, testes igen efter 7 dage. Det anbefales yderligere, at man med 7 dages mellemrum gentager testning af ikke færdigvaccinerede borgere og medarbejdere, der tester negativt, indtil der ikke længere konstateres nye tilfælde med COVID-19 hos borgere og medarbejdere.

Procedure for test og henvisning til test af borgere og medarbejdere, når der er et konstateret smitte tilfælde på plejecenteret eller botilbuddet ses via dette link:

COVID-19. Screening for SARS-CoV-2 hos asymptomatiske borgere og medarbejdere fra kommunale, regionale og private plejehjem, bosteder mv. i Region Midtjylland som led i smitteopsporing, regional retningslinje

På plejecentre og botilbud, gælder de rammer der er beskrevet ovenfor, når der er et smittetilfælde på botilbuddet eller plejecenteret. Men herudover kan nogle af medbeboerne eller andre medarbejdere også samtidig være nære kontakter, og her tages der kontakt til egen læge for at afklare, hvordan det håndteres i den pågældende situation, hvor en medarbejder eller medbeboer kan defineres som nær kontakt jf. nedenstående, idet der skal være opmærksomhed på at nære kontakter, testes og isolerer sig jf. retningslinjer.

Nære kontakter skal opspores, isoleres og testes. Det betyder at der skal være opmærksomhed på om en medarbejder eller borger er en nær kontakt, når en medarbejder er bekræftet smittet med COVID-19.

Kontakten mellem den smittede og den nære kontakt skal have fundet sted i den periode, hvor der antages at have været størst mulighed for smittespredning:

 1. i kontakt med bekræftet smittet med symptomer -  Fra 48 timer før symptomdebut til 48 timer efter symptomophør.
 2. i kontakt med bekræftet smittet uden symptomer – 48 timer før patienten fik foretaget testen til 7 dage efter.

Følgende personer betragtes som nære kontakter

 • Alle, der bor sammen med en, der har fået påvist ny coronavirus.
 • Alle, der har haft direkte fysisk kontakt (fx kram) eller direkte kontakt til smittefarlige sekreter (fx hoste eller nys) med en, der har fået påvist ny coronavirus, og som ikke har anvendt værnemidler jf. retningslinjerne.
 • Alle, der har været inden for 2 meter i mere end 15 minutter (fx i samtale med personen) med en, der har fået påvist ny coronavirus, og som ikke har anvendt værnemifler jævnfør retningslinjerne.
 • Alle, der har været inden for 2 meter, uanset hvor lang tid, med en person, der har fået påvist ny coronavirus, i en af nedenstående situationer, hvor der er øget risiko for smitte:
 1. Aktiviteter med kraftig udånding som sang, høj tale eller råb.
 2. Aktiviteter, der indebærer fysisk anstrengelse.
 3. Ophold i lukkede rum med dårlig ventilation eller manglende udluftning, f,eks. i en bil.

Nære kontakter vil således være medlemmer i ens husstand, nærmeste venner og familiemedlemmer, hvor man har haft fysisk kontakt, fx et kram eller i situationer, hvor man har siddet tættere end 2 meter mellem sig ved et middagsbord.

Man er også nær kontakt, hvis man har stået inden for 2 meter af en, der er smittet til fx en kortime, på et fitnesshold, i et tæt lukket lokale eller i en bil uden relevante værnemidler.

Er der tale om 2 kollegaer, hvor afstanden på 2 meter i 15 minutter ikke er overholdt, vil man blive opsporet som nær kontakt.

Nære kontakter skal isolere sig indtil der foreligger negativt svar på begge test, også selv om de ingen symptomer har. Dog er der undtagelser for færdigvaccinerede og tidligere smittede personer - se længere nede i afsnittet.

For at opstarte kontaktopsporing så tidligt som muligt, kan nære kontakter som udvikler symtomer, med fordel tage en hurtigtest hurtigst muligt, i kombination med en PCR-test. På den mådekan den nære kontakt med symptomer få en hurtigt svar, som efterfølgende følges op med en PCR-test for at sikre, at testsvaret fra hurtigtesten er korrekt.

Nære kontakter til personer, der er smittet med en særlig smitsom virusvariant, vil blive kontaktet af Corona opsporing pr. telefon, og informeres om hvorvidt der er særlie foranstaltninger i forhold til isolation, smitteopsporing osv.

Henvisning til test af nære kontakter sker ved at kontakte: 

Coronaopsporing på tlf. 32320511, og derefter selv bestiller tid på coronaproever.dk.

Ved behov for hjælp/vejledning til myndighedernes retningslinjer, da kontaktes den kommunale hygiejneorganisation eller den myndighedsfælles corona hotline på tlf. 70200233.

Vaccinerede personer der identificeres som nære kontakter, kan undlade at selvisolere, hvis de er færdigvaccinerede (14 dage efter 2. vaccination), og ikke har symptomer.

Personer der har været testet positive for COVID 19 indenfor 12 uger – 8 måneder, og i den periode identificeres som nær kontakt, kan ligeledes undlade selvisolation, såfremt de ikke har symptomer.

Det er for nuværende anbefalingen at såvel vaccinerede personer samt personer, der har været smittet indenfor 12 uger- 8 måneder, og som defineres som nære kontakter, testes jf. programmet for nære kontakter.

Hvis den færdigvaccinerede person udvikler symptomer forenelige med COVID-19 inden for 14 dage efter eksponering, er anbefalingen af denne skal gå i selvisolation, og have foretaget en PCR test hurtigst muligt. Hvis testen er negativ, kan selvisolation ophæves, men personen skal fortsat testes på dag 4 og 6 efter sidste kontakt med den smittede, jf. testprogrammet for nære kontakter.

Kort opsummering:

Sådan gør du, hvis du er nær kontakt og færdigvaccineret (14 dage efter sidste anbefalet stik):

 • Du behøver ikke gå i selvisolation.

 • Bliv testet på 4.- og 6.- dagen efter, du sidst var i nær kontakt med den smittede person.

 • Husk dog: hvis du får symptomer på COVID-19, skal du stadig gå selvisolation.

Sådan gør du, hvis du er nær kontakt og tidligere smittet med ny coronavirus:

 • Du behøver ikke gå i selvisolation bortset fra de tilfælde, hvor der er tale om en særlig smitsom variant – så skal du gå i selvisolation og blive testet som nær kontakt.

 • Er det under 12 uger siden, du blev testet positiv for COVID-19, behøver du heller ikke at blive testet.

 • Er det mere end 12 uger siden, du blev testet positiv, skal du stadig testes på 4.- og 6.- dagen efter, du sidst var i nær kontakt med den smittede person.

 • Husk dog: Din immunitet gælder kun i 8 måneder. Hvis du får symptomer på COVID-19, skal du stadig gå selvisolation.

Sådan gør du, hvis du er nær kontakt og hverken har været smittet eller er vaccineret endnu:

 • Du skal straks gå i selvisolation.

 • Bliv testet på 4.- og 6.- dagen efter, du sidst var i nær kontakt med den smittede person.

Screenings-test af anden kontakt i særlige situationer.

Der kan være særlige situationer, hvor kriterierne for at være nær kontakt ikke er opfyldt, men hvor andre risikofaktorer tilsiger, at det anbefales at foretage en screeningstest for at undgå ikke erkendt smitte (udover ansatte i plejebolig og botilbud, der har egne anbefalinger i forhold til screening).

Det kan fx være situationer, hvor afstandskravet som udgangspunkt er overholdt, men hvor der grundet risikofaktorer som langvarig kontakt i lukkede rum, eller evt. usikkerhed om afstand mv. kan være øget risiko for smittespredning.

Eksempler herpå er:

 • Kontorfællesskaber: f.eks. kollegaer som har siddet ved siden af, eller over for personen, der er smittet, i et kontorfællesskab, hvor afstandskravet som udgangspunkt er overholdt, men hvor der er andre risikofaktorer som f.eks. usikkerhed om afstandskravet har været overholdt hele tiden. Ved åbne kontorfællesskaber på f.eks. en hel etage, vil det dermed gælde for de nærmeste, der har siddet lige ved siden eller over for persone, der er smittet.
 • Ved mødeafholdelse eller undervisning på ungdoms- og voksenuddannelse: f.eks. personer der har deltaget i et længere møde eller i undervisning med en smittet person i et klasselokale, og/eller eventuelt usikkerhed om afstandskravet har været overholdt under hele mødet eller undervisningen.
 • Mistanke om "superspredningsbegivenheder": f.eks. hvis der konstateres flere smittetilfælde blandt personer, som har deltaget i samme begivenhed. Det gælder både aktiviteter og arrangementer faglig, social og fritidssammenhæng, f.eks. konferencer, ophold i personalerum/omklædningsrum, kor, deltagere og/eller tilskuer/tilhængere/medlemmer til en sports- kultur- eller fritidsbegivenhed.

Det skal bemærkes, at dette er vejledende situationer og i øvrigt ikke en udtømmende liste.

I disse situationer anbefales det at alle deltagere/involverede testes en gang hurtigst muligt, men kan fortsat gå på arbejde, dog med øget opmærksomhed på symptomer indenfor den næste 14 dages periode.

Løbende eksponering for smitte

Der vil være nogle nære kontakter, som løbende er blevet eksponeret for smitte, f.eks. hvis der er et husstandsmedlem som er smittet. Her er flg. testregi gældende:

Hvis eksponering ophører (fordi den smittede selvisolerer):

 1. Én test hurtigst muligt.
 2. Herefter følges det generelle testinterval for nære kontakter, det vil sige. yderligere 2 tests på henholdsvis dag 4 og dag 6 efter ophør af eksponering. Først hvis begge test er negative må selvisolation ophøre.

Hvis eksponeringen ikke ophører, fx hvis en forælder passer og isolerer sig med et smittet barn i sygdomsperioden:

 1. Én test hurtigst muligt.
 2. Endnu en test, når den smittede person har haft 48 timer uden symptomer eller 10 dage efter symptomdebut, forudsat 48 timers feberfrihed (uden temperatursænkende medicin) og betydelig klinisk bedring, og dermed kun mildere grad af tilbageværende symptomer, i form af f.eks. histe, tab af smags og/eller lugtesans, hovedpine, træthed mv. Hvis denne test er negativ, kan selvisolation ophæves. 
 3. Hvis den smittede person er asymptomatisk, anbefales én test 7 dage efter den smittede person blev testet (og ikke 7 dage efter modtaget testsvar). Hvis denne test er negativ, kan isolationen ophæves.

Lederen tjekker vagtplaner og kørelister med henblik på at følge op på, om der er nære kontakter blandt kollegaer eller borgere, eller om der er personer der skal screeningstestes. Hvis man er i tvivl om hvorvidt en medarbejder eller en borger er nær kontakt til en smittet, eller om nogen skal screeningstestes, så kan der søges rådgivning ved at ringe til den kommunale hygiejneorganisation eller den myndighedsfælles corona hotline på tlf. 70200233.

Borgere, der er opsporet som nær kontakt med den smittede medarbejder fra 48 timer før symptomdebut og indtil 48 timer efter, at den smittede er symptomfri, skal informeres på følgende måde:

 • Leder skal sikre at berørte borgere kontaktes personligt og informeres kort.
 • Personlig værge skal ligeledes orienteres.

Borgere, som bor selvstændigt, skal have udleveret et informationsbrev, når de kontaktes personligt og informeres.

Leder skal sikre, at medarbejderne, der er nære kontakter, har særlig skærpet opmærksomhed på mulige symptomer, til og med 14 dage efter kontakt. Når medarbejdere der er nære kontakter er testet negative på 6.-dagen (obs særlige regler for færdigvaccinerede og tidligere smittede - se ovenfor), må de gå på arbejde igen, men skal forsat være opmærksomme på symptomer.

Lederen sikrer at det afklares, om der er behov informere andre samarbejdspartnere, der har haft nær kontakt til medarbejder (se afsnit om forholdsregler med smittetilfælde på institution). Der skal være opmærksomhed på tavshedspligten.Information til medarbejdere:

På bosteder og plejecentre sikrer lederen at alle medarbejderne informeres, når der er et smittetilfælde på et center og at der er opmærksomhed på de medarbejdere, der er i en særlig risikogruppe. Medarbejderne skal være særlige opmærksomme på om der opstår symptomer, selvom de testes negativ for COVID-19.

Medarbejderne må gå på arbejde så længe de ingen symptomer har. (gælder ikke nære kontakter).

Hvis en medarbejder bliver syg med symptomer, skal medarbejderen blive hjemme indtil medarbejderen er testet negativ, eller i tilfælde af positiv test, indtil vedkommende kan anses som værende smittefri.

Information til medbeboere / andre borgere:

Der skal også udvises ekstra opmærksomhed på symptomer hos andre borgere, der har været i kontakt med en bekræftet smittet, også selv om de ikke er opsporet som nær kontakt. Borgerne skal som udgangspunkt ikke isoleres med mindre de er nære kontakter, udvikler symptomer eller testes positive. De kan evt. undgå forsamlinger mv. de næste 48 timer og der kan være yderligere fokus på hygiejne.

Vi må IKKE oplyse om, hvem den smittede er, medmindre den smittede giver sit samtykke hertil. Medarbejderne skal være opmærksomme på, at de ikke bryder tavshedspligten gennem deres handlemåder.

Ved smittetilfælde på et tilbud sikres skærpet observation af borgerne for symptomer på COVID-19.

Såfremt borgeren udviser symptomer eller mistænkes smittet, så henvises til:

 • Action Card for test af borgere
 • Action Card for borger bekræftet eller mistænkt smittet på et plejecenter eller botilbud
 • Action Card for borger bekræftet eller mistænkt smittet, udekørende og støtte i eget hjem

Medarbejdere skal vejlede alle borgerne om, hvor de kan søge deres informationer og hvordan de kan skærme sig selv mod smitte og være med til at hindre smittespredning. Herunder informere om at holde afstand og god hygiejne. Der kan udleveres informationsmateriale fra Sundhedsstyrelsen (se under retningslinjer og materialer). Borgere støttes og vejledes i at kunne forstå og følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Leder sikrer at medarbejdere, herunder også medarbejdere i særlige risikogrupper, er informeret om væsentlige smittekilder samt hvilke foranstaltninger, de skal tage i forhold til at skærme sig mod smitte og hindre smittespredning.

Nærmeste leder sikrer at medarbejderne er informeret om retningslinjer for brug af værnemidler i plejen af en borger, der er konstateret smittet eller mistænkt smittet, herunder action card for brug af værnemidler. Ved foreskrevne værnemidler menes de værnemidler der anbefales i den givne situation, fx ud fra den viden der er på det aktuelle tidspunkt om smittestatus hos den pågældende patient eller som foreskrevet til den enkelte procedure.

Nærmeste leder sikrer at medarbejderne arbejder ud fra gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen samt kender og anvender lokale instrukser samt Action Cards.

Se henvisninger vedr. infektionshygiejne og værnemidler under afsnittet retningslinjer og materialer.

Dokumentation følger gældende retningslinjer på områderne i fagsystemerne.

I Sundheds-, Ældre- og Socialafdelingen dokumenteres i Nexus. Der skal være opmærksomhed på at dokumentere den information, som gives til en borger, som udgør en nær kontakt til en smittet medarbejder. Herunder dokumenteres det at borger er informeret om særlige forholdsregler og at der er udleveret et informationsbrev til borger.

Hvis du som medarbejder i Skive Kommune er i tvivl om, hvilke retningslinjer du skal følge, så skal du altid kontakte til din nærmeste leder.

Der er mulighed for vejledning ved områdets hygiejnekoordinatorer.

Hygiejneorganisation kontaktes hver gang der er et smittetilfælde med henblik på koordinering og rådgivning. Hygiejnekoordinatorer orienterer Styrelsen for Patient-sikkerhed om, at der er konstateret et smittetilfælde med COVID-19 på et tilbud.

Hygiejnekoordinatorer på områderne:

 • Socialområdet: Dorthe Egeskov Pedersen
 • Ældreområdet: Else-Marie Hansen
 • Sundhedsområdet: Winni Weber

Tværgående hygiejnesygeplejerske: Winni Weber

Ved tvivl om forståelse af eller håndtering af informationspligten eller andre spørgsmål vedr. håndtering af smittede eller mistænkt smittede borgere, så skal Styrelsen for Patientsikkerhed kontaktes. De har oprettet en hotline kun for personale på sundheds- ældre og socialområdet. Hotline kontaktes på 7020 0266.Sundhedsstyrelsen har samlet relevante materialer til medarbejderne på sundhed-, ældre- og socialområdet på denne side:

https://www.sst.dk/da/corona/Information-til-fagpersoner/Sundheds--og-plejesektoren

Vejledning om forebyggelse af spredning af COVID 19 på plejecentre, bosteder og andre institutioner

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Vejledning-om-forebyggelse-af-spredning-af-COVID-19-paa-plejecentre-bosteder

Vejledning om forebyggelse af smitte med COVID-19 i hjemmepleje.

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Genaabning/Hjemmepleje/Vejledning-om-forebyggelse-af-smitte-med-COVID-19-i-hjemmeplejen.ashx?la=da&hash=20E63E0ADC85F1583A3C519578187065F8DB4573

Covid-19: Smitteopsporing af nære kontakter

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/COVID-19-Opsporing-og-haandtering-af-naere-kontakter

Pjecen: Til dig, der er en nær kontakt til en person, der er smittet med ny Corona virus:

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/til-dig-der-er-naer-kontakt-til-person-med-ny-coronavirus

Til dig der er testet positiv for ny Corona virus:

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/til-dig-der-er-testet-positiv-for-ny-coronavirus

Håndtering af COVID-19: Retningslinjer for brug af værnemidler og øvrige tiltag mod smittespredning i sundheds- og ældresektoren og i indsatser for socialt udsatte mv.:

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/haandtering-af-covid-19-retningslinjer-for-brug-af-vaernemidler

Infektionshygiejniske retningslinjer for COVID-19:

https://covid19.ssi.dk/hygiejne/sundhedspersonale

Retningslinje for test og henvisning til test af borgere og medarbejdere, når der er et konstateret smittetilfælde på plejecenteret eller botilbuddet. Region Midtjylland:

COVID-19. Screening for SARS-CoV-2 hos asymptomatiske borgere og medarbejdere fra kommunale, regionale og private plejehjem, bosteder mv. i Region Midtjylland som led i smitteopsporing, regional retningslinje

Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Retningslinjer-for-haandtering-af-COVID-19

Anbefalinger for vaccinerede personer:

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Anbefalinger-for-vaccinerede-personer

15. juni 2021

Sidst opdateret

10.03.2021

Ansvarlig redaktør