Action Card er gældende for medarbejdere ansat på institution og udekørende opgaver i Pleje og Visitation, Familieafdelingen, samt i Sundheds- og Socialafdelingen, i Skive Kommune.

Det er vigtigt at ledere og medarbejderne kender og følger alle relevante Action Cards vedr. COVID-19.

Action Card er baseret på retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Anbefalinger og retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen ændres løbende, det er derfor vigtigt, at alle holder sig løbende opdateret, se henvisninger under afsnittet retningslinjer og materialer.

Action Card beskriver, hvordan vi i Skive Kommune handler, når en medarbejder indenfor gældende område er udviser symptomer på COVID-19/ er mistænkt smittet med COVID-19.

Medarbejdere, der får et positivt testsvar for COVID-19, skal håndteres som smittet med COVID-19. Dog kan en test inden for 12 uger efter overstået sygdomsforløb være falsk positiv grundet inaktiv virus.

Man anses som udgangspunkt som værende immun for fornyet smitte indtil 8 måneder efter positivt PCR svar, dog er beskyttelsen ikke fuldstændig. Derfor skal personer med overstået infektion inden for 12 uger - 8 måneder efter smitte stadig gå i selvisolation og blive testet, såfremt de får symptomer, som kan være COVID-19. Såfremt personen bliver informeret om, at de er nær kontakt til en smittet inden for 12 uger - 8 måneder, bør personen lade sig teste efter gældende anbefalinger for nære kontakter, men kan undlade at selvisolere, hvis de ikke udvikler symptomer. 

Hvis man inden for de 12 uger udvikler symptomer foreneliget med VOVID-19 skal øvrige årsager udelukkes, og et eventuelt videre forløb aftales med egen læge.

Såfremt en medarbejder testes positiv ved antigen/kviktest, anses man stadig som værende smittet, og skal derudover hurtigst muligt have lavet en PCR-test.

Ved positiv test for COVID-19 følges retningslinjer beskrevet i Action Card: Medarbejder bekræftet smittet med COVID-19/Coronavirus.

Medarbejderne skal straks give besked til lederen, hvis de er bekræftet smittet med COVID-19 eller udviser symptomer på dette.

Leder skal sikre, at medarbejderne er informeret om forholdsregler og retningslinjer for håndtering af COVID-19 og hindring af smittespredning til borgere og andre medarbejdere. Leder skal indskærpe, at forholdsregler overholdes.

Medarbejderne skal udvise særlig opmærksomhed på symptomer på COVID-19 eller symptomer, der kan give mistanke om COVID-19.

Jævnfør retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet gælder følgende vedr. symptomer og sygdomsforløb:

”Mistanke om COVID-19 bør opstå ved alt fra lette symptomer på både øvre og nedre luftvejsinfektion og til symptomer på svær nedre luftvejsinfektion. Typiske symptomer er feber, tør hoste og træthed. Andre tidlige, men knap så hyppige symptomer, inkluderer symptomer fra øvre luftveje (tab af smags- og/eller lutesans, stoppet næse, ondt i halsen, øjenbetændelse, sjældnere ørepine), generelle symptomer (hovedpine, muskelsmerter, rygsmerter), symptomer fra mave-tarm (appetitløshed, kvalme, opkast, diarre, mavesmerter) eller symptomer fra hud (udslæt).”
Leder skal sikre at medarbejderne er informeret om forholdsregler og retningslinjer for håndtering af COVID-19 og hindring af smittespredning til borgere og andre medarbejdere. Leder skal indskærpe at forholdsregler overholdes.

Leder skal sikre at medarbejdere med symptomer på mulig COVID-19 ikke møder op på arbejdet.

Såfremt der fremkommer mistanke om symptomer, også ved lette symptomer, må medarbejderen ikke møde på arbejde, og opstår symptomer efter fremmøde skal medarbejderen øjeblikkeligt forlade arbejdspladsen. Se nærmere vedr. test for COVID-19 i Action Card test af medarbejdere.

Medarbejdere der har haft nær kontakt til personer med bekræftet COVID-19, skal være opmærksom på særlige forholdsregler i forhold til test og evt. isolation. Se nærmere i actioncard: ”Medarbejder bekræftet smittet med COVID-19”.

Ved symptomer skal medarbejderen gå i selvisolation, indtil personen:

 • har været symptomfri i 48 timer
 • 10 dage efter symptomdebut føler sig betydeligt bedre og kun har milde restsymptomer, såsom tab af smags- og/eller lutesans, let hoste, hovedpine, træthed m.v. Det kræver dog, at personen forinden har været feberfri i 48 timer (uden brug af febernedsættende medicin, som f.eks. paracetamol)
 • i tvivlstilfælde kontaktes egen læge

Der er blandt andet anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen, hvis man får symptomer på COVID-19, herunder også lette symptomer:

 • Følge Sundhedsstyrelsens generelle råd.
 • Straks gå hjem og bliv hjemme, uanset om du er på arbejde eller andre steder.
 • Undgå tæt kontakt med andre. Få andre til at hjælpe dig med fx indkøb.
 • Holde afstand til personer i din husstand. Ophold jer i forskellige rum.
 • Gøre hyppigt rent på det toilet, bad og køkken, du bruger, og i de rum, som du deler med andre i husstanden. Hvis du kan, bør du selv gøre rent for at undgå smittespredning. Brug almindelige rengøringsmidler og vær særlig grundig på steder, som ofte berøres fx håndtag, el-kontakter, kaffemaskine eller tablet.
 • Holde dig helt væk fra sårbare personer som ældre og kronisk syge.

Den enkelte medarbejder kan selv bestille test på coronaproever.dk. Medarbejder kan også henvises gennem arbejdsgiver, se nedenfor.

Hvis en medarbejder har milde symptomer på COVID-19, så skal nærmeste leder kontaktes. Denne vil så vurdere om der er grundlag for at henvise til test eller om medarbejderen skal blive hjemme til personen har været symptomfri i 48 timer.

Se Action Card for test af medarbejdere.

Såfremt en test er negativ, kan man møde på arbejde igen med det samme, hvis man er i stand til at gå på arbejde. Hvis medarbejderen er syg, så gælder de almindelige regler vedr. sygemelding. En negativ test er et øjebliksbillede, og hvis en medarbejders symptomer forværres, ændres eller der kommer symptomer igen efter symptomophør, så skal medarbejderen igen kontakte lederen med henblik på ny test for COVID-19.

I tilfælde af positiv test:

Se Action Card for medarbejder bekræftet smittet med COVID-19 og følg anvisningerne der.

Leder sikrer at medarbejdere, herunder også medarbejdere i særlige risikogrupper, er informeret om væsentlige smittekilder samt hvilke foranstaltninger, de skal tage i forhold til at skærme sig mod smitte og hindre smittespredning.

Nærmeste leder sikrer at medarbejderne er informeret om retningslinjer for brug af værnemidler i plejen af en borger, der er konstateret smittet eller mistænkt smittet. Nærmeste leder skal endvidere sikre. at medarbejderne er informeret om retningslinjer for brug af værnemidler i den daglige omgang med hinanden på arbejdspladsen.

Nærmeste leder sikrer at medarbejderne arbejder ud fra gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen samt kender og anvender lokale instrukser samt Action Cards, herunder Action Card for brug af værnemidler.

Se henvisninger vedr. infektionshygiejne og værnemidler under afsnittet retningslinjer og materialer.

Hvis du som medarbejder i Skive Kommune er i tvivl om, hvilke retningslinjer du skal følge, så skal du altid kontakte til din nærmeste leder.

Der er mulighed for vejledning ved områdets hygiejnekoordinatorer.

Hygiejneorganisation kontaktes hver gang der er et smittetilfælde med henblik på koordinering og rådgivning. Hygiejnekoordinatorer orienterer Styrelsen for Patient-sikkerhed om, at der er konstateret et smittetilfælde med COVID-19 på et tilbud.

Hygiejnekoordinatorer på områderne:

 • Socialområdet: Dorthe Egeskov Pedersen
 • Ældreområdet: Else-Marie Hansen
 • Sundhedsområdet: Winni Weber
 • Tværgående hygiejnesygeplejerske: Winni Weber

Ved tvivl om forståelse af eller håndtering af informationspligten eller andre spørgsmål vedr. håndtering af smittede eller mistænkt smittede borgere, så skal Styrelsen for Patientsikkerhed kontaktes. De har oprettet en hotline kun for personale på sundheds-, ældre og socialområdet. Hotline kontaktes på 7020 0266.Sundhedsstyrelsen har samlet relevante materialer til medarbejderne på sundhed-, ældre- og socialområdet på denne side:

https://www.sst.dk/da/corona/Information-til-fagpersoner/Sundheds--og-plejesektoren

Vejledning om forebyggelse af spredning af COVID 19 på plejecentre, bosteder og andre institutioner

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Vejledning-om-forebyggelse-af-spredning-af-COVID-19-paa-plejecentre-bosteder

Vejledning om forebyggelse af smitte med COVID-19 i hjemmepleje.

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Genaabning/Hjemmepleje/Vejledning-om-forebyggelse-af-smitte-med-COVID-19-i-hjemmeplejen.ashx?la=da&hash=20E63E0ADC85F1583A3C519578187065F8DB4573

Covid-19: Smitteopsporing af nære kontakter

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/COVID-19-Opsporing-og-haandtering-af-naere-kontakter

Pjecen: Til dig, der er en nær kontakt til en person, der er smittet med ny Corona virus.

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/til-dig-der-er-naer-kontakt-til-person-med-ny-coronavirus

Til dig der er testet positiv for ny Corona virus:

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/til-dig-der-er-testet-positiv-for-ny-coronavirus

Håndtering af COVID-19: Retningslinjer for brug af værnemidler og øvrige tiltag mod smittespredning i sundheds- og ældresektoren og i indsatser for socialt udsatte mv.

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Haandtering-af-COVID-19/Haandtering-af-COVID-19---Retningslinjer-for-brug-af-vaernemidler-mv.ashx?la=da&hash=24EE0B3567A766DD8B7109D83319D918ADF25960

Infektionshygiejniske retningslinjer for COVID-19: 

https://hygiejne.ssi.dk/retningslinjer/infektionshygiejniske-retningslinjer-for-covid-19

Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Retningslinjer-for-haandtering-af-COVID-19

Ansatte i sundheds- og ældresektoren der tilhører særlige risikogrupper:

https://www.sst.dk/da/nyheder/2020/naar-en-ansat-i-sundheds-og-aeldresektoren-tilhoerer-en-saerlig-risikogruppe-hvad-saa

1. juni 2021

Sidst opdateret

10.03.2021

Ansvarlig redaktør