Action Card er gældende retningslinjer i forhold til test af borgere, der bor i et botilbud eller på et plejecenter, eller som bor selvstændigt og får støtte fra udekørende medarbejdere i Pleje og Omsorg, Familieafdelingen, samt i Sundheds- og Socialafdelingen, i Skive Kommune.

Det er vigtigt at ledere og medarbejderne kender og følger alle relevante Action Cards vedrørende COVID-19.

Action Card er baseret på retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Anbefalinger og retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen ændres løbende, det er derfor vigtigt, at alle holder sig løbende opdateret, se henvisninger under afsnittet retningslinjer og materialer.

Action Card beskriver praksis omkring test af borgere indenfor sundheds-, social og ældreområdet og henvisningsveje.

Alle borgere over 2 år, og som er uden eller med lette symptomer der ikke kræver lægefaglig vurdering, har selv mulighed for at bestille tid til test på www.Coronaprover.dk

For borgere uden eget Nem-ID, er der mulighed for at lederen på institutionen kan rekvirere test - se nærmere i næste afsnit.

Se også Action Card for test af medarbejdere samt for borgere bekræftet eller mistænkt smittet. Hygiejneorganisation kontaktes hver gang der er et smittetilfælde med henblik på koordinering og rådgivning.

Borgere der får et positivt testsvar for COVID-19, skal håndteres som smittet med COVID-19. Dog kan en test inden for 12 uger efter overstået sygdomsforløb være falsk positiv grundet inaktiv virus.

Man anses som udgangspunkt som værende immun for fornyet smitte indtil 8 måneder efter positiv PCR svar, dog er beskyttelsen ikke fuldstændig. Derfor skal personer med overstået infektion inden for 12 uger - 8 måneder efter smitte stadig gå i selvisolation og blive testet, såfremt de får symptomer, som kan være COVID-19. Såfremt personen bliver informeret om, at de er nær kontakt til en smittet indenfor 12 uger - 8 måneder, bør personen lade sig teste efter gældende anbefalinger for nære kontakter, men kan undlade at selvisolere, hvis de ikke udvikler symptomer.

Hvis man inden for de 12 uger udvikler symptomer foreneligt med COVID-19 skal øvrige årsager udelukkes, og et eventuelt videre forløb aftale med egen læge.

Såfremt en medarbejder/borger testes positiv ved antigen/kviktest, anses man stadig som værende smittet, og skal derudover hurtigst muligt have lavet en PCR-test.

Ved positiv test for COVID-19 følges retningslinjer beskrevet i:

Leder skal sikre at medarbejderne er informeret om forholdsregler og retningslinjer for håndtering af COVID-19 og hindring af smittespredning til borgere og andre medarbejdere. Leder skal indskærpe at forholdsregler overholdes.

Der er flere henvisningsveje til test for borgere indenfor sundheds-, social- og ældreområdet, som er beskrevet nedenfor:

Konstaterer en medarbejder, at en borger har symptomer på COVID-19, skal medarbejderen gå i dialog med borgeren for at afklare, om borgeren ønsker hjælp fra kommunen til det videre forløb.  Såfremt borger har symptomer, der kræver lægefaglig vurdering, da kontaktes egen læge eller vagtlæge, som vurderer behovet for evt. indlæggelse og henviser borgeren til test.

Dette kan enten ske ved at borger transporteres til testfacilitet, eller ved at den regionale COVID-19 testbil kommer i borgers hjem/på institutionen. Såfremt borger ikke har behov for lægefaglig vurdering, da kan lederen på den pågældende institution henvise borger til test på samme vis som ved smitteudbrud på institutionen (se link i næste afsnit).

Borgere med NemID kan selv se prøveresultatet på sundhed.dk. Borgere uden NemID kan få testresultat ved kontakt til egen læge i deres åbningstid. I weekender og helligdage kan vagtlæge kontaktes for svar; denne mulighed bør dog kun anvendes ved borgere, hvor det vurderes som fagligt uforsvarligt at opretholde isolation indtil egen læge er tilgængelig.

Se retningslinje for podning af borgere udenfor hospitalerne her:

COVID-19. Podning af Borgere udenfor hospitalerne (COVID-testbilen), regional retningslinje. (Region Midtjylland)

Jævnfør retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet gælder følgende vedrørende symptomer og sygdomsforløb:

”Mistanke om COVID-19 bør opstå ved alt fra lette symptomer på både øvre og nedre luftvejsinfektion og til symptomer på svær nedre luftvejsinfektion. Typiske symptomer er feber, tør hoste og træthed. Andre tidlige, men knap så hyppige symptomer, inkluderer symptomer fra øvre luftveje (tab af smags- og/eller lugtesans, stoppet næse, ondt i halsen, øjenbetændelse, sjældnere ørepine), generelle symptomer (hovedpine, muskelsmerter, rygsmerter), symptomer fra mave-tarm (appetitløshed, kvalme, opkast, diarre, mavesmerter) eller symptomer fra hud (udslæt). Blandt ældre plejekrævende patienter forekommer atypiske forløb med hurtigt indsættende funktionstab f.eks. kognitivt, i gangfunktion og i ADL funktioner (praktisk funktionsevne i hverdagen) eller nedsat appetit, som eneste symptomer på COVID-19”.

Se Action Cards for borgere smittet eller mistænkt smittet med COVID-19 for yderligere forholdsregler.

Ved konstatering af COVID-19 hos borger eller personale skal alle borgere på institutionen testes. Såfremt institutionen er inddelt i flere adskilte enheder, hvor der ikke er samkvem mellem borgere og personale på de forskellige enheder, er det dog kun alle borgere (og personale) på den enhed, hvor der er et påvist tilfælde, der skal testes.

Test bør foretages inden for et døgn efter institutionen modtager meddelelse om, at der er konstateret et smittetilfælde. 

Ud fra et forsigtighedsprincip anbefales det, at alle ikke færdigvaccinerede borgere og medarbejdere, der testes negative i forbindelse med første screening, testes igen efter 7 dage. Det anbefales yderligere, at man med 7 dages mellemrum gentager testning af ikke færdigvaccinerede borgere og medarbejdere, der tester negativt, indtil der ikke længere konstateres nye tilfælde med COVID-19 hos borgere og medarbejdere.

Procedure for test og henvisning til test af borgere og medarbejdere, når der er et konstateret smitte tilfælde på plejecenteret eller botilbuddet ses via dette link:

COVID-19. Screening for SARS-CoV-2 hos asymptomatiske borgere og medarbejdere fra kommunale, regionale og private plejehjem, bosteder mv. i Region Midtjylland som led i smitteopsporing, regional retningslinje

Det skal så vidt muligt kortlægges, hvilke andre borgere/personale, der har været i nær kontakt med den smittede indenfor 48 timer før debut af symptomer, således at der er skærpet opmærksomhed på symptomer og systematisk opfølgning i forhold til isolation og test.

Se test af borgere der er nære kontakter.

Nære kontakter skal opspores, isoleres og testes. Det betyder at der skal være opmærksomhed på om en borger, er en nær kontakt til en bekræftet smittet med COVID-19.

Kontakten mellem den smittede og den nære kontakt skal have fundet sted i den periode, hvor der antages at have været størst mulighed for smittespredning:

 1. i kontakt med bekræftet smittet med symptomer -  Fra 48 timer før symptomdebut til 48 timer efter symptomophør.
 2. kontakt med bekræftet smittet uden symptomer – 48 timer før patienten fik foretaget testen til 7 dage efter.

Følgende personer betragtes som nære kontakter

 • Alle, der bor sammen med en, der har fået påvist ny coronavirus.
 • Alle, der har haft direkte fysisk kontakt (f.eks. kram) eller direkte kontakt til smittefarlige sekreter (f.eks. hoste eller nys) med en, der har fået påvist ny coronavirus, og som ikke har anvendt værnemidler jf. retningslinjerne.
 • Alle, der har været inden for 2 meter i mere end 15 minutter (f.eks. i samtale med personen) med en, der har fået påvist ny coronavirus, og som ikke har anvendt værnemidler jævnfør retningslinjerne.
 • Alle, der har været inden for 2 meter i mere end 15 minutter med en person, der har fået påvist ny coronavirus, i en af nedenstående situationer, hvor der er øget risiko for smitte:
 1. Aktiviteter med kraftig udånding som sang, høj tale eller råb.
 2. Aktiviteter, der indebærer fysisk anstrengelse.
 3. Ophold i lukkede rum med dårlig ventilation eller manglende udluftning.

Nære kontakter vil således være medlemmer i ens husstand, nærmeste venner og familiemedlemmer, hvor man har haft fysisk kontakt, f.eks. et kram eller i situationer, hvor man har siddet tættere end 2 meter mellem sig ved et middagsbord.

Man er også nær kontakt hvis man i mere end 15 min. har stået indenfor 2 meter af en, der er smittet til fx en kortime, på et fitnesshold, i et tæt lukket lokale eller i en bil uden relevante værnemidler.

Hvis der er tale om to kollegaer bør begge have anvendt værnemidler i form af kirurgisk maske type II eller heldækkende ansigtsvisir. Mindst én af personerne skal have anvendt kirurgisk maske type II, for ikke at blive defineret som nær kontakt.

Nære kontakter skal isolere sig indtil der foreligger negativt svar på begge test, også selv om de ingen symptomer har. Det gælder for alle nære kontakter - også nære kontakter til personer, der er testet positiv for en mere smitsom variant, som f.eks. B.1.1.7.

For at opstarte kontakt opsporing så tidligt som muligt, kan nære kontakter som udvikler symptomer, med fordel tage en hurtigtest hurtigst muligt, i kombination med en PCR-test. På den måde kan den nære kontakt med symptomer få et hurtigt svar, som efterfølgende følges op med en PCR-test for at sikre, at testsvaret fra hurtigtesten er korrekt.

Nære kontakter til personer, der er smittet med en mere smitsom virusvariant, som B.1.1.7, bør være særligt opmærksomme på at overholde Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger, som fysisk afstand, god håndhygiejne, hosteetikette, og vise særligt hensyn til personer, der er i øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19, ved ophævelse af selvisolation efter andet negative testsvar.

Henvisning til test af nære kontakter sker ved at ringe til:

Coronaopsporing på tlf. 32320511, og derefter selv bestiller tid på coronaproever.dk

Ved behov for hjælp/vejledning i forhold til myndighedernes retningslinjer, da kontaktes den kommunale hygiejneorganisation eller den myndighedsfælles corona hotline på tlf. 70200233.

Vaccinerede personer der identificeres som nære kontakter, kan undlade at selvisolere, hvis de opfylder nedenstående kriterier:

 • Er færdigvaccineret, dvs. 14 dage efter 2. vaccination, uanset vaccine
 • Er asymptomatiske (dvs. personen ikke har haft symptomer på COVID-19 siden eksponering)

Personer der har været testet positive for COVID 19 indenfor 12 uger – 8 måneder, og i den periode identificeres som nær kontakt, kan ligeledes undlade selvisolation, såfremt de ikke har symptomer.

Det er for nuværende anbefalingen at såvel vaccinerede personer samt personer, der har været smittet indenfor 12 uger- 8 måneder, og som defineres som nære kontakter testes jf. programmet for nære kontakter. Såfremt den vaccinerede/tidligere smittede udvikler symptomer forenelige med COVID-19 inden for 14 dage efter eksponering, bør vedkommende betragtes som mistænkt smittet, og der bør tages de samme foranstaltninger som normalt, herunder selvisolation.

Screenings-test af anden kontakt i særlige situationer

Der kan være særlige situationer, hvor kriterierne for at være nær kontakt ikke er opfyldt, men hvor andre risikofaktorer tilsiger, at det anbefales at foretage en screeningstest for at undgå ikke erkendt smitte.

Det kan fx være situationer, hvor afstandskravet som udgangspunkt er overholdt, men hvor der grundet risikofaktorer som langvarig kontakt i lukkede rum, eller evt. usikkerhed om afstand mv. kan være øget risiko for smittespredning.

Eksempler herpå er:

 • Kontorfællesskaber: F.eks. kollegaer, som har siddet ved siden af, eller over for personen, der er smittet, i et kontorlandskab, hvor afstandskravet som udgangspunkt er overhold, men hvor der er andre risikofaktorer, som f.eks. usikkerhed om afstandskravet har været overholdt hele tiden. Ved åbne kontorfællesskaber på f.eks. en hel etage, vil det dermed gælde for de nærmeste, der har siddet lige ved siden af eller over for personen, der er smittet.
 • ved mødeafholdelse eller undervisning på ungdoms- og voksenuddannelse: f.eks. personer der har deltaget i et længere møde eller i undervisning med en smittet person i et klasselokale, og/eller eventuelt usikkerhed om afstandskravet har været overholdt under hele mødet eller undervisningen.
 • Mistanke om "superspredningsbegivenhed": f.eks. hvis der konstateres flere smittetilfælde blandt personer, som har deltaget i samme begivenhed. Det gælder både aktiviteter og arrangementer i faglig, social og fritidssammenhæng, f.eks. konferencer, ophold i personalerum/omklædningsrum, kor, deltagere og/eller tilskuer/tilhængere/medlemmer til en sports-, kultur eller fritidsbegivenhed.

Det skal bemærkes, at dette er vejledende situationer og i øvrigt ikke en udtømmende liste.

I disse situationer anbefales det at alle deltagere/involverede testes en gang hurtigst muligt, men kan fortsat opretholde deres normale dagligdag, dog med øget opmærksomhed på symptomer indenfor den næste 14 dages periode.

På plejecentre og botilbud, gælder forsat de rammer der er beskrevet ovenfor når der er et smittetilfælde på botilbuddet eller plejecenteret. Men herudover kan nogle af borgerne også samtidig være nære kontakter, eller skal screeningstestes. I tvivlstilfælde kan Coronaopsporing kontaktes for at afklare, hvordan det håndteres i den pågældende situation.

Obs: Alle borgere, der er selvstændigt boende og testet positive for COVID-19, vil også blive kontaktet af Coronaopsporingen- både i form af brev i E-boks samt pr telefon. Coronaopsporingen understøtter borgere i smitteopsporingen og kortlægning af nære kontakter. Dette skal anses som en ekstra sikkerhedsforanstaltning, hvorfor der stadigvæk skal handles med det samme og som beskrevet i ovenstående.

Læs mere om nære kontakter i pjecen: Til dig, der er en nær kontakt til en person, der er smittet med ny Corona virus samt i retningslinjen COVID-19: Smitteopsporing af nære kontakter.

Se også action card for test af medarbejdere, hvor det er beskrevet hvornår medarbejdere anses som nære kontakter og skal testes.

Selvom man er færdigvaccineret, skal man følge de samme smitteforebyggende anbefalinger, som hvis man ikke var, dog kan regelmæssig test undlades.

Ved symptomer skal man fortsat gå i selvisolation, være særligt opmærksom på hygiejne og rengøring og sørge for at blive testet. Hvis man identificeres som nær kontakt, behøver man dog ikke gå i selvisolation, men skal fortsat testes (nærmere i afsnittet om nære kontakter).

Det skyldes, at vaccinerne ikke er 100 procent effektive, og der er derfor en lille risiko for, at man kan blive smittet og syg med COVID-19, selv om man er fuldt vaccineret. Desuden er det endnu ikke dokumenteret, om vaccination forebygger, at den vaccinerede kan bære virus og dermed smitte andre uden selv at få symptomer.

Der kan opleves bivirkninger de første 48 timer efter vaccination i form af lette til moderate influenzalignende symptomer med f.eks. feber og muskelømhed. man skal ikke gennemføre en test, hvis man inden for de første 48 timer efter vaccination får moderate symptomer.

Kun hvis symptomerne ikke spontant forsvinder igen inden for 48 timer, eller hvis der opstår andre symptomer på sygdom, f.eks. hoste eller andre øvre luftvejssymptomer, så bør man sygemelde sig og få en PCR-test, for at udelukke COVID-19, før man vender tilbage til arbejde.

Test med antigentest/kviktest anbefales i følgende tilfælde:

 • Gentagen screening af ikke færdigvaccineret personale der arbejder steder, hvor der er personer i øget risiko ved COVID-19
 • Screening i forbindelse med genåbning af samfundet
 • Gentagen screening på arbejdspladser/uddannelsessteder med fysisk fremmøde
 • I forbindelse med advisering fra smittestop app
 • Ved screening af "anden kontakt" - det vil sige personer, der ikke har nær kontakt, men dog tæt på den smittede
 • i forbindelse med besøg hos en person i øget risiko
 • Hvis man ikke kan undgå at være flere mennesker sammen

Er antigentesten/kviktesten positiv opstartes opsporingen af nære kontakter - se

Test af borgere, som er nære kontakter til en bekræftet smittet.

Borgeren skal desuden hurtigst muligt få foretaget en opfølgende PCR-test - ring til 32 32 05 11 for tidsbestilling.

Uanset om svaret på den opfølgende PCR-test er positiv eller negativ skal borgeren (evt. med støtte fra medarbejder) kontakte Coronaopsporing på: 32 32 05 11 og oplyse om svaret.

Såfremt PCR-test er negativ, og borgeren ikke har symptomer, skal STPS rådgive borgeren om, at selvisolation og kontaktopsporing skal afsluttes. STPS kan hjælpe med at kontakte nære kontakter, arbejdsplads, skole, med videre i forhold til at at afslutte kontaktopsporing ogselvisolation.

Såfremt der er tale om et smittetilfælde på en arbejdsplads/institution har ledelsen et ansvar for at afslutte selvisolation for den pågældende person samt de identificerede nære kontakter på arbejdspladsen/institutionen, der er gået i selvisolation.

I kommunalt regi, herunder skoler, andre institutioner samt på private og offentlige arbejdspladser mv., har ledelsen et ansvar for at sikre, at der bliver foretaget opfølgende PCR-test på baggrund af positive antigentest foretaget på foranledning af kommunen, skolen, arbejdspladsen mv.

Håndtering af negativt prøvesvar fra antigentest

Har borgeren symptomer, eller er nær kontakt, og antigentesten er negativ, skal borgeren rådes til at fortsætte med at opretholde selvisolation samt få foretaget en PCR-test.

Er man i tvivl om, hvilken test man skal vælge, er her en plakat

For at forebygge smittespredning til botilbud og plejecentre anbefales det at ikke-vaccinerede borgere, der skal flytte ind på disse institutioner, eller borgere der udskrives fra sygehuset til disse institutioner, testes senest 48 timer før indflytning. Testsvar bør foreligge inden indflytning. Ved færdig-vaccinerede borgere kan test før indflytning dog undlades.

Såfremt test er positiv, anbefales det at borger først flytter ind 48 timer efter symptomophør, eller 7 dage efter positiv test ved asymptomatiske borger. Dette dog efter en konkret vurdering af den enkelte borgers fysiske og psykiske helbred.

Hvis en borger udskrives før testsvaret foreligger, bør borgeren håndteres som mistænkt smittet og opfordres til selvisolation, indtil testsvaret modtages/kan tilgås. Dette gælder både for borgere med og uden symptomer.

Ved udskrivelse fra en sygehusafdeling med igangværende smitteudbrud, bør borger ud fra et forsigtighedsprincip håndteres som nær kontakt; dvs. at borger testes på dag 4 og dag 6 efter sidste kontakt med sygehusafdelingen, og skal være isoleret indtil der foreligger negativ svar på begge test. Dog kan færdigvaccinerede borgere undlade isolation, men skal fortsat testes på dag 4 og dag 6 efter sidste kontakt med sygehusafdelingen

Hvis du som medarbejder i Skive Kommune er i tvivl om, hvilke retningslinjer du skal følge, så skal du altid kontakte til din nærmeste leder.

Der er mulighed for vejledning ved områdets hygiejnekoordinatorer.

Hygiejneorganisation kontaktes hver gang der er et smittetilfælde med henblik på koordinering og rådgivning. Hygiejnekoordinatorer orienterer Styrelsen for Patient-sikkerhed om, at der er konstateret et smittetilfælde med COVID-19 på et tilbud.

Hygiejnekoordinatorer på områderne:

 • Socialområdet: Dorthe Egeskov Pedersen
 • Ældreområdet: Else-Marie Hansen
 • Sundhedsområdet: Winni Weber

Tværgående hygiejnesygeplejerske: Winni Weber

Ved tvivl om forståelse af eller håndtering af informationspligten eller andre spørgsmål vedr. håndtering af smittede eller mistænkt smittede, så skal Styrelsen for Patientsikkerhed kontaktes. De har oprettet en hotline kun for personale på sundheds- ældre og socialområdet. Hotline kontaktes på 7020 0266.

Leder sikrer at medarbejdere, herunder også medarbejdere i særlige risikogrupper, er informeret om væsentlige smittekilder samt hvilke foranstaltninger, de skal tage i forhold til at skærme sig mod smitte og hindre smittespredning.

Nærmeste leder sikrer, at medarbejderne er informeret om retningslinjer for brug af og oplært i brugen af værnemidler i plejen af en borger, der er konstateret smittet eller mistænkt smittet. Ved foreskrevne værnemidler menes de værnemidler der anbefales i den givne situation, fx ud fra den viden der er på det aktuelle tidspunkt om smittestatus hos den pågældende patient eller som foreskrevet til den enkelte procedure

Nærmeste leder sikrer at medarbejderne arbejder ud fra gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen samt kender og anvender lokale instrukser samt Action Cards, herunder Action Card for brug af værnemidler.

Nærmeste leder skal endvidere sikre, at medarbejderne er informerede om retningslinjer for brug af værnemidler i den daglige omgang med hinanden på arbejdspladsen.Sundhedsstyrelsen har samlet relevante materialer til medarbejderne på sundhed-, ældre- og socialområdet på denne side:

COVID-19: Sundheds-og ældresektoren samt indsatser til socialt udsatte - Sundhedsstyrelsen

Covid-19: Smitteopsporing af nære kontakter:

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/COVID-19-Opsporing-og-haandtering-af-naere-kontakter

Pjecen: Til dig, der er en nær kontakt til en person, der er smittet med ny Corona virus:

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Til-dig-der-er-naer-kontakt-til-person-med-ny-coronavirus

Vejledning om forebyggelse af smitte med COVID-19 på plejecentre, bosteder og andre institutioner:

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Vejledning-om-forebyggelse-af-spredning-af-COVID-19-paa-plejecentre-bosteder

Vejledning om forebyggelse af smitte med COVID-19 i hjemmepleje:

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Vejledning-om-forebyggelse-af-smitte-med-COVID-19-i-hjemmeplejen

Procedure for test og henvisning til test af borgere og medarbejdere, når der er et konstateret smittetilfælde på plejecenteret eller botilbuddet:

COVID-19. Screening for SARS-CoV-2 hos asymptomatiske borgere og medarbejdere fra kommunale, regionale og private plejehjem, bosteder mv. i Region Midtjylland som led i smitteopsporing, regional retningslinje

Til dig, der har symptomer på Covid-19:

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Til-dig-der-har-symptomer-paa-COVID-19

Til dig, der er testet positiv for ny coronavirus:

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Til-dig-der-er-testet-positiv-for-ny-coronavirus

Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Retningslinjer-for-haandtering-af-COVID-19

Notat fra SST vedr. test efter vaccination:

https://www.sst.dk/da/Nyheder/2021/Ikke-behov-for-test-ved-moderate-symptomer-de-foerste-doegn-efter-vaccination-mod-COVID-19

Anbefalinger for vaccinerede personer:

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Anbefalinger-for-vaccinerede-personer

1. juni 2021

Sidst opdateret

19.04.2021

Ansvarlig redaktør