Action Card er gældende for medarbejdere ansat i tilbud og udekørende opgaver i Pleje og Omsorg, Familieafdelingen, samt i Sundheds- og Socialafdelingen, i Skive Kommune.

Det er vigtigt at ledere og medarbejderne kender og følger alle relevante Action Cards vedrørende COVID-19.

Action Card er baseret på retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Anbefalinger og retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen ændres løbende, det er derfor vigtigt, at alle holder sig løbende opdateret, se henvisninger under afsnittet retningslinjer og materialer.

Action Card beskriver, hvordan vi i Skive Kommune handler i forhold til test af medarbejdere inden for de gældende områder.

Alle borgere over 2 år (eller deres forældre) kan selv at bestille tid til test på www.Coronaprover.dk såfremt de er uden symptomer, eller har lette symptomer, som ikke kræver lægevurdering. Egen læge kontaktes såfremt man har symptomer på COVID-19, som kræver lægefaglig vurdering.

Medarbejderne skal straks give besked til lederen, hvis de er bekræftet smittet med COVID-19, udviser symptomer på dette eller er bekymret for, om de har været udsat for smitte.

Leder skal sikre, at medarbejderne er informeret om forholdsregler og retningslinjer for håndtering af COVID-19 og hindring af smittespredning til borgere og andre medarbejdere. Leder skal indskærpe at forholdsregler overholdes.

Medarbejdere der får et positivt testsvar for COVID-19, skal håndteres som smittet med COVID-19. Dog kan en test inden for 12 efter overstået sygdomsforløb være falsk positiv grundet inaktiv virus.

Man anses som udgangspunkt som værende immun for fornyet smitte indtil 8 måneder efter positiv PCR svar, dog er beskyttelsen ikke fuldstændig. Derfor skal personer med overstået infektion inden for 12 uger - 8 måneder efter smitte stadig gå i selvisolation og blive testet, såfremt de får symptomer, som kan være COVID-19. Såfremt personen bliver informeret om, at de er nær kontakt til en smittet indenfor 12 uger - 8 måneder, bør personen lade sig teste efter gældende anbefalinger for nære kontakter, men kan undlade at selvisolere, hvis de ikke udvikler symptomer.

Hvis man inden for de 12 uger udvikler symptomer foreneligt med COVID-19 skal øvrige årsager udelukkes, og et eventuelt videre forløb aftales med egen læge.

Såfremt en borger/medarbejder testes positiv ved antigen/kviktest anses man stadig som værende smittet, og skal derudover hurtigst muligt have lavet en PCR-test.

Ved positiv test for COVID-19 følges retningslinjer beskrevet i Action Card: Medarbejder bekræftet smittet med COVID-19/Coronavirus.

I følgende er beskrevet hvilke medarbejdere, der skal henvises til test og hvordan de henvises.

Medarbejdere, som har tæt kontakt med borgere og patienter i sundhedsvæsenet, ældreplejen og i indsatser for særligt sårbare grupper på socialområdet, og som har lette symptomer forenelige med COVID-19, kan via deres leder henvises til diagnostisk test for COVID-19. jævnfør Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Såfremt der fremkommer mistanke om symptomer, også ved lette symptomer, må medarbejderen ikke møde på arbejde, og opstår symptomer efter fremmøde skal medarbejderen øjeblikkeligt forlade arbejdspladsen.

Medarbejderne skal udvise særlig opmærksomhed på symptomer på COVID-19 eller symptomer, der kan give mistanke om COVID-19.

Jævnfør retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet gælder følgende vedrørerende symptomer og sygdomsforløb:

”Mistanke om COVID-19 bør opstå ved alt fra lette symptomer på både øvre og nedre luftvejsinfektion og til symptomer på svær nedre luftvejsinfektion. Typiske symptomer er feber, tør hoste og træthed. Andre tidlige, men knap så hyppige symptomer, inkluderr symptomer fra øvre luftvej (tab af smags- og/eller lugtesans, stoppet næse, ondt i halsen, øjenbetændelse, sjældnere ørepine), generelle symptomer (hovedpine, muskelsmerter, rygsmerter), sypmtomer fra mave-tarm (appetitløshed, kvalme, opkast, diarre, mavesmerter) eller symptomer fra hud (udslæt)”

Medarbejdere henvises til test af leder og skal selv bestille tid og blive testet på en af de regionale test steder. Medarbejdere skal selv følge op på testsvar, og orientere egen leder om resultatet.

Læs mere om test af medarbejdere og henvisning til test via de nedenstående link:

Medarbejdere med bopælskommune i Region Midtjylland:
https://www.rm.dk/om-os/aktuelt/corona/test-for-smitte-med-coronavirus/test-af-medarbejdere-i-region-eller-kommune/

Såfremt en test er negativ, kan man møde på arbejde igen med det samme, hvis man er i stand til at gå på arbejde. Hvis medarbejderen er syg, så gælder de almindelige regler vedr. sygemelding. En negativ test er et øjebliksbillede, og hvis en medarbejders symptomer forværres, ændres eller der kommer symptomer igen efter symptomophør, så skal medarbejderen igen kontakte lederen med henblik på ny test for COVID-19.

Såfremt en test er positiv, da anses man som værende smittefri når man: 

 • har været symptomfri i 48 timer
 • 10 dage efter symptomdebut føler si betydeligt bedre og kun har milde restsymptomer, såsom tab af smags- og/eller lugtesans, let hoste, hovedpine. træthed m.v. Det kræver dog at personen forinden har været feberfri i 48 timer (uden brug af febernedsættende medicin, som f.eks. paracetamol). I tvivlstilfælde kontaktes egen læge.
 • Hvis man ikke har haft symptomer, 7 dage efter testtidspunktet. Hvis medarbejderen i forløbet får symptomer, gælder at medarbejdere isolerer sig indtil 48 timer efter symptomophør.

Se Action Card for medarbejder bekræftet smittet med COVID-19.

Ved konstatering af COVID-19 hos borger eller personale skal medarbejdere testes, uanset vaccinationsstatus, hvis de har været på arbejde på institutionen indenfor 14 dage op til symptomudbrud hos den smittede.

Det gælder for alle personalegrupper, som i løbet af de 14 dage har haft deres regelmæssige gang på institutionen; dvs. også vikarer, rengøringspersonale, og evt. udefrakommende faglige personer (ex hjemmesygeplejerske, tandlæge osv).

Såfremt institutionen er inddelt i flere adskilte enheder, hvor der ikke er samkvem mellem borgere og medarbejdere på de forskellige enheder, er det dog kun alle medarbejdere (og borgere) på den enhed, hvor der er et påvist tilfælde, der skal testes.

Såfremt der påvises COVID-19 hos en medarbejder, der har deltaget i pleje og behandling på flere forskellige enheder i 48 timer inden debut af symptomer (eller inden prøvetagning, hvis der ikke er symptomer), skal alle borgere og medarbejdere i de pågældende enheder testes.

Det gælder også eventuelle vikarer og rengøringspersonale mv., og medarbejdere testes uanset om de er videnen om at have tæt kontakt til den smittede. Der skal være opmærksomhed på, om der har været udefrakommenede faglige personer (f.eks.. hjemmesygeplejerske, tandlæge osv.) på afdelingen/institutione inden for de sidste 48 timer - i så fald skal disse informeres og eventuelt inkluderes i testrullet.

Medarbejderne må gerne gå på arbejde, mens testresultat afventes, såfremt de fortsat er symptomfri, og ikke er definerede som nære kontakter (se afsnit herom nedenfor).

Test bør foretages inden for et døgn efter institutionen modtager meddelelse om, at der er konstateret et smittetilfælde.

Borgere skal også testes ved smittetilfælde på bosteder. Se Action Card for borger bekræftet eller mistænkt smittet på bosted eller plejecenter.

Ud fra et forsigtighedsprincip anbefales det, at alleikke færdigvaccinerede borgere og medarbejdere der testes negative i forbindelse med første screening, testes igen efter 7 dage. Det anbefales yderligere, at man med 7 dages mellemrum gentager testning af ikke færdigvaccinerede borgere og medarbejdere, der tester negativt, indtil der ikke længere konstateres nye tilfælde med COVID-19 hos borgere og medarbejdere.

Procedure for test og henvisning til test af borgere og medarbejdere, når der er et konstateret smittetilfælde på plejecenteret eller botilbuddet ses via dette link:

COVID-19. Screening for SARS-CoV-2 hos asymptomatiske borgere og medarbejdere fra kommunale, regionale og private plejehjem, bosteder mv. i Region Midtjylland som led i smitteopsporing, regional retningslinje

Nærmere info kan endvidere findes via nedenstående flowchart:

https://e-dok.rm.dk/edok/editor/RM.nsf/vUpload/X4C740D617EC3423FC125859600582707/$file/Procedure%20ved%20konstateret%20smitte.pdf

Hvis en medarbejder testes positiv for COVID-19, så skal vedkommende gå i selvisolation, indtil man kan anses som værende smittefri. Se Action Card for medarbejder bekræftet smittet med COVID-19.

Der skal være opmærksomhed om nogle af medarbejderne i plejecenteret samtidig er nære kontakter til den smittede. Se nedenfor.

Nære kontakter skal opspores, isoleres og testes. Det betyder, at der skal være opmærksomhed på, om en medarbejder er en nær kontakt, når en borger / medarbejder er bekræftet smittet med COVID-19.

Kontakten mellem den smittede og den nære kontakt skal have fundet sted i den periode, hvor der antages at have været størst mulighed for smittespredning:

 1. kontakt med bekræftet smittet med symptomer - Fra 48 timer før symptomdebut til 48 timer efter symptomophør.
 2. kontakt med bekræftet smittet uden symptomer – 48 timer før patienten fik foretaget testen til 7 dage efter.

Følgende personer betragtes som nære kontakter

 • Alle, der bor sammen med en, der har fået påvist ny coronavirus.
 • Alle, der har haft direkte fysisk kontakt (fx kram) eller direkte kontakt til smittefarlige sekreter (fx hoste eller nys) med en, der har fået påvist ny coronavirus, og som ikke har anvendt værnemidler jævnfør retningslinjerne.
 • Alle, der har været inden for 2 meter i mere end 15 minutter (f.eks.i samtale med personen) med en, der har fået påvist ny coronavirus, og som ikke har anvendt værnemidler jævnfør retningslinjerne.
 • Alle, der har været inden for 2 meter i mere end 15 minutter med en person, der har fået påvist ny coronavirus, i en af nedenstående situationer, hvor der er øget risiko for smitte:
 1. Aktiviteter med kraftig udånding som sang, høj tale eller råb.
 2. Aktiviteter, der indebærer fysisk anstrengelse.
 3. Ophold i lukkede rum med dårlig ventilation eller manglende udluftning.

Nære kontakter vil således være medlemmer i ens husstand, nærmeste venner og familiemedlemmer, hvor man har haft fysisk kontakt, f.eks. et kram eller i situationer, hvor man har siddet tættere end 2 meter mellem sig ved et middagsbord.

Man er også nær kontakt hvis man i mere end 15 min. har stået indenfor 2 meter af en, der er smittet til f.eks. en kortime, på et fitnesshold, i et tæt lukket lokale eller i en bil uden relevante værnemidler.

Hvis der er tale om to kolleger bør begge have anvendt værnemidler i form af kirurgisk maske type II eller heldækkende ansigtsvisir. Mindst én af personerne skal have anvendt kirurgisk maske type II, for ikke at blive defineret som nær kontakt.

Nære kontakter skal isolere sig indtil der foreligger negativt svar på begge test, også selv om de ingen symptomer har. Det gælder for alle nære kontakter - også nære kontakter til personer, der er testet positiv for en mere smitsom virusvariant, som f.eks. B.1.1.7. 

For at opstarte kontakt opsporing så tidligt som muligt, kan nære kontakter, som udvikler symptomer, med fordel tage en hurtigtest hurtigst muligt, i kombination med en PCR-test. På den måde kan den nære kontakt med symptomer få et hurtigt svar, som efterfølgende følges op med en PCR-test for at sikre, at testsvaret fra hurtigtesten er korrekt.

Nære kontakter til personer, der er smittet med en mere smitsom virusvariant, som B.1.1.7, bør være særligt opmærksomme på at overholde Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger, som fysisk afstand, god håndhygiejne, hosteetikette, og vise særligt hensyn til personer, der er i øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19.

Henvisning til test af nære kontakter sker ved at ringe til:

Coronaopsporing på tlf. 32320511, og derefter selv bestiller tid på coronaproever.dk

Ved behov for hjælp/vejledning i forhold til myndighedernes retningslinjer, da kontaktes den kommunale hygiejneorganisation eller den myndighedsfælles corona hotline på tlf. 70200233.

Vaccinerede personer der identificeres som nære kontakter, kan undlade at selvisolere, hvis de opfylder nedenstående kriterier:

 • Er færdigvaccineret, dvs. 14 dage efter 2. vaccination, uanset vaccine
 • Er asymptomatiske (dvs. personen ikke har haft symptomer på COVID-19 siden eksponering)

Personer der har været testet positive for COVID 19 indenfor 12 uger – 8 måneder, og i den periode identificeres som nær kontakt, kan ligeledes undlade selvisolation, såfremt de ikke har symptomer.

Det er for nuværende anbefalingen at såvel vaccinerede personer samt personer, der har været smittet indenfor 12 uger- 8 måneder, og som defineres som nære kontakter, testes jf. programmet for nære kontakter.

Såfremt den vaccinerede/tidligere smittede udvikler symptomer forenelige med COVID-19 inden for 14 dage efter eksponering, bør vedkommende betragtes som mistænkt smittet, og der bør tages de samme foranstaltninger som normalt, herunder selvisolation.

I praksis bør det dog ikke være mange medarbejdere (udover ansatte i plejebolig og botilbud der har egne anbefalinger ift. screening), der er nære kontakter og som skal testes via den vej, når gældende hygiejneregler, Sundhedsstyrelsens anbefalinger samt retningslinjer for brug af værnemidler er fulgt i arbejdet med borgerne.

Ved foreskrevne værnemidler menes de værnemidler der anbefales i den givne situation, fx ud fra den viden der er på det aktuelle tidspunkt om smittestatus hos den pågældende patient eller som foreskrevet til den enkelte procedure

Screenings-test af anden kontakt i særlige situationer

I praksis bør det dog ikke være mange medarbejdere (udover ansatte i plejebolig og botilbud, der har har egne anbefalinger i forhold til screening), der er nære kontakter og som skal testes via den vej, når gældende hygiejneregler, Sundhedsstyrelsens anbefalinger samt retningslinjer for brug af værnemidler er fulgt i arbejdet med borgerne.

Der kan være særlige situationer, hvor kriterierne for at være nær kontakt ikke er opfyldt, men hvor andre risikofaktorer tilsiger, at det anbefales at foretage en screeningstest for at undgå ikke erkendt smitte.

Det kan f.eks. være situationer, hvor afstandskravet som udgangspunkt er overholdt, men hvor der grundet risikofaktorer som langvarig kontakt i lukkede rum, eller evt. usikkerhed om afstand mv. kan være øget risiko for smittespredning.

Eksempler herpå er: 

 • kontorfællesskaber: f.eks. kollegaer som har siddet ved siden af, eller over for personen, der er smittet, i et kontorfællesskab, hvor afstandskravet som udgangspunkt er overholdt, men hvor der er andre risikofaktorer som f.eks. usikkerhed om afstandskravet er overholdt hele tiden. Ved åbne kontorfællesskaber på f.eks. en etage, vil det dermed gælde for de nærmeste, der har siddet lige ved siden af eller over for personen, der er smittet.
 • Ved mødeafholdelse eller undervisning på ungdoms- og voksenuddannelse: f.eks. personer der har deltaget i et længere møde eller i undervisning med en smittet person i et klasselokale, og/eller eventuelt usikkerhed om afstandskravet har været overholdt under hele mødet eller undervisningen.
 • mistanke om "superspredningsbegivenhed": f.eks. hvis der konstateres flere smittetilfælde blandt personer, som har deltaget i samme begivenhed. Det gælder både aktiviteter og arrangementer i faglig, social og fritidssammenhæng, f.eks. konferender, ophold i personale/omklædningsrum, kor, deltagere og/eller tilskuer/tilhænger/medlemmer til en sports-, kultur eller fritidsbegivenhed.

Det skal bemærkes, at dette er vedledende situationer, og i øvrigt ikke en udtømmende liste.

I disse situationer anbefales det at alle deltagere/involverede testes en gang hurtigst muligt, men kan fortsat gå på arbejde, dog med øget opmærksomhed på symptomer indenfor den næste 14 dages periode.

Løbende eksponering af smitte

Der vil være nogle nære kontakter, som løbende er blevet eksponeret for smitte, f.eks. hvis der er et husstandsmedlem som er smittet. Her er følgende testregi gældende:

Hvis eksponering ophører (fordi den smittede selvisolerer)

 1. Én test hurtigst muligt.
 2. Herefter følges det generelle testinterval for nære kontakter, det vil sig yderligere to tests på hhv. dag 4 og dag 6 efter ophør af eksponering. Først hvis begge test er neative må selvisolation ophøre.

Hvis eksponeringen ikke ophører, f.eks. hvis en forælder passer og isolerer sig med et smittet barn i sygdomsperioden

 1. Én test hurtigst muligt.
 2. Endnu en test, når den smittede person har haft 48 timer uden symptomer.
 3. Hvis den smittede person er asymptomatisk, anbefales én test 7 dage efter den smittede person blev testet (og ikke 7 dage efter modtaget testsvar).

Hvis man er i tvivl om hvorvidt en medarbejder eller en borger er nær kontakt, eller om der bør bestilles screeningstest, så kan der søges rådgivning ved at ringe til den kommunale hygiejneorganisation eller Coronaopsporing på tlf. 7020 0233.

På plejecentre og botilbud, gælder forsat de rammer der er beskrevet ovenfor når der er et smittetilfælde på botilbuddet eller plejecenteret, men der skal være en opmærksomhed på om nogle af medbeboerne eller medarbejderne også samtidig være nære kontakter, eller skal screeningstestes.

En medarbejder, der er alvorligt syg med symptomer, der tyder på COVID-19, henvender sig til egen læge for at blive henvist til test og undersøgelse for at få afklaret en eventuel smitte med COVID-19, og eventuelt indlæggelsesbehov. Medarbejderen får svar fra egen læge, og underretter leder, hvis bekræftet smittet.

Selv om man er vaccineret, skal man følge de samme smitteforebyggende anbefalinger, som hvis man ikke var, dog kan regelmæssig test undlades. Ved symptomer skal man fortsat gå i selvisolation, være særligt opmærksom på hygiejne og rengøring og sørge for at blive testet. Hvis man identificeres som nær kontakt, behøver man dog ikke gå i selvisolation, men skal fortsat testes (se nærmere i afsnittet om nære kontakter)

Det skyldes, at vaccinerne ikke er 100% effektive, og der er derfor en lille risiko for, at man kan blive smittet og syg med COVID-19, selvom man er fuldt vaccineret. Desuden er det endnu ikke dokumenteret, om vaccination forebygger, at den vaccinerede kan bære virus og dermed smitte andre uden selv at få symptomer.

Der kan opleves bivirkninger de første 48 timer efter vaccination i form af lette til moderate influenzalignende symptomer med f.eks. feber og muskelømhed. Man skal ikke gennemføre en test, hvis man inden for de første 48 timer efter vaccination får moderate symptomer.

Kun hvis symptomerne ikke spontant forsvinger igen inden for 48 timer, eller hvis der opstår andre symptomer på sygdom, f.eks. hoste eller andre øvre luftvejssymptomer, så bør man sygemelde sig og få en PCR-test, for at udelukke COVID-19, før man vender tilbage til arbejde.

Test med antigentest/kviktest anbefales i følgende tilfælde:

 • Gentagen screening af ikke-vaccineret personale der arbejder steder, hvor der er personer i øget risiko ved COVID-19
 • Screening i forbindelse med genåbning af samfundet
 • Gentagen screening på arbejdspladser/uddannelsessteder med fysisk fremmøde
 • I forbindelse med advisering fra smittestop-app
 • Ved screening af "anden kontakt" - d.v.s. personer der ikke har nær kontakt, men dog tæt på smittede
 • I forbindelse med besøg hos person i øget risiko
 • Hvis man ikke kan undgå at være flere mennesker sammen

Er antigentesten/kviktesten positiv opstartes opsporingen af nære kontakter - se afsnit "test af medarbejdere, som er nære kontakter til en bekræftet smittet" længere oppe. Medarbejderen skal desuden hurtigst muligt få foretaget en opfølgende PCR-test - ring til 32 32 05 11 for tidsbestilling.

Uanset om svaret på den påfølgende PCR-test er positiv eller negativ skal medarbejderen kontakte nærmeste leder og Coronaopsporing på: 32 32 05 11 og oplyse om svaret.

Såfremt PCR-testen er negativ, og personen ikke har symptomer, skal STPS rådgive patienten om, at selvisolation og kontaktopsporing kan afsluttes. STPS kan hjælpe med at kontakte de nære kontakter, arbejdsplads, skole mv. i forhold til at afslutte kontaktopsporing og selvisolation.

Såfremt der er tale om et smittetilfælde på en arbejdsplads/institution har ledelsen et ansvar for at afslutte selvisolation for den pågældende person samt de identificerede nære kontakter på arbejdspladsen/institutioner, der er gået i selvisolation.

I kommunale regi, herunder skoler, andre institutioner og på private og offentlige arbejdspladser med videre, har ledelserne et ansvar for at sikre, at der bliver foretaget opfølgende PCR-test på baggrund af positive antigentest, foretaget på foranledning af kommunen, skolen, arbejdspladsen mv.

Håndtering af negativt prøvesvar fra antigentest

Har den testede person symptomer eller er nær kontakt, og antigentesten er negativ, skal personen rådes til at fortsætte med at opretholde selvisolation samt få foretaget en PCR-test.

Er man i tvivl om, hvilken test man skal vælge, er her en plakat:

Plakat_To_typer_tests_A3_farve-dansk.ashx (sst.dk) 

Personer med relationer til minkdrift, herunder husstandsmedlemmer til personer, der arbejder på en minkfarm, anbefales at lade sig teste 2 gange om ugen.

Husstandsmedlemmer til personer med relation til minkfarme uden påvist smitte med ny Corona virus.
Personer, der bor sammen med en person med relation til minkfarme, der ikke har fået påvist smitte med ny Corona virus, kan fortsat gå på arbejde. Desuden kan børn og unge i husstanden fortsat gå i skole og i dagtilbud.

Husstandsmedlemmer anbefales at blive testet 2 gange om ugen indtil minkbesætning er slået ned, hvorefter den regelmæssige testning kan indstilles.

Husstandsmedlemmer til personer, der arbejder på en minkfarm, hvor der er påvist smitte
Personer, der bor sammen med en person, der arbejder på en minkfarm, hvor der er påvist smitte anbefales, ud fra et forsigtighedsprincip, at blive hjemme fra arbejde, herunder kritisk funktion, skole og daginstitution indtil 14 dage efter den smittede minkbesætning er slået ned.

Husstandsmedlemmer anbefales at blive testet 2 gange om ugen indtil 14 dage efter den smittede minkbesætning er slået ned, hvorefter den regelmæssige testning kan indstilles.

Tidligere positivt testsvar for ny coronavirus:
Det gælder for begge grupper af husstandsmedlemmer, at hvis et husstandsmedlem tidligere har testet positiv for ny Corona virus, bør re-testning foretages efter følgende retningslinjer:

 • Hvis der foreligger en tidligere positiv test for ny Corona virus for mindre end 8 uger siden, bør personen ikke testes, da et nyt positivt testresultat kan tilskrives den tidligere smitte og derfor ikke giver anledning til yderligere håndtering.
 • Hvis der foreligger en tidligere positiv test for ny Corona virus, der er mere end 8 uger gammel, bør personen testes igen, fordi et evt. positivt testresultat kan skyldes en re-infektion med ny Corona virus, og derfor bør personen, ud fra et forsigtighedsprincip, håndteres som værende re-smittet med ny Corona virus og isoleres.

De ovenstående retningslinjer forudsætter, at personen er symptomfri. Hvis personen har symptomer, skal denne handle ud fra de gældende anbefalinger i forbindelse med smitte og gå i selvisolation med videre.

Medarbejderne kan selv bestille tid til test på www.coronaprøver.dk

Hvis du som medarbejder i Skive Kommune er i tvivl om, hvilke retningslinjer du skal følge, så skal du altid kontakte til din nærmeste leder.

Der er mulighed for vejledning ved områdets hygiejnekoordinatorer:

 • Socialområdet: Dorthe Egeskov Pedersen
 • Ældreområdet: Else-Marie Hansen
 • Sundhedsområdet: Winni Weber

Tværgående hygiejnesygeplejerske: Winni Weber

Ved tvivl om forståelse af eller håndtering af informationspligten eller andre spørgsmål vedr. håndtering af smittede eller mistænkt smittede, så skal Styrelsen for Patientsikkerhed kontaktes. De har oprettet en hotline kun for personale på sundheds- ældre og socialområdet. Hotline kontaktes på 7020 0266.

Leder sikrer at medarbejdere, herunder også medarbejdere i særlige risikogrupper, er informeret om væsentlige smittekilder samt hvilke foranstaltninger, de skal tage i forhold til at skærme sig mod smitte og hindre smittespredning.

Nærmeste leder sikrer at medarbejderne er informeret om retningslinjer for brug af værnemidler i plejen af en borger, der er konstateret smittet eller mistænkt smittet.

Nærmeste leder sikrer at medarbejderne arbejder ud fra gældende retningslinjer fra sundhedsstyrelsen samt kender og anvender lokale instrukser samt Action Cards, herunder Action Card for brug af værnemidler.

Nærmeste leder skal endvidere sikre, at medarbejderne er informerede om retningslinjer for brug af værnemidler i den daglige omgang med hinanden på arbejdspladsen.Sundhedsstyrelsen har samlet relevante materialer til medarbejderne på sundhed-, ældre- og socialområdet på denne side:

https://www.sst.dk/da/corona/Information-til-fagpersoner/Sundheds--og-plejesektoren

Covid-19: Smitteopsporing af nære kontakter:

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/COVID-19-Opsporing-og-haandtering-af-naere-kontakter

Pjecen: Til dig, der er en nær kontakt til en person, der er smittet med ny Corona virus:

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/til-dig-der-er-naer-kontakt-til-person-med-ny-coronavirus

Vejledning om forebyggelse af spredning af COVID 19 på plejecentre, bosteder og andre institutioner:

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Vejledning-om-forebyggelse-af-spredning-af-COVID-19-paa-plejecentre-bosteder

Vejledning om forebyggelse af smitte med COVID-19 i hjemmepleje:

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Genaabning/Hjemmepleje/Vejledning-om-forebyggelse-af-smitte-med-COVID-19-i-hjemmeplejen.ashx?la=da&hash=20E63E0ADC85F1583A3C519578187065F8DB4573

Procedure for test og henvisning til test af borgere og medarbejdere, når der er et konstateret smittetilfælde på plejecenteret eller botilbuddet:

COVID-19. Screening for SARS-CoV2 hos asymptomatiske borgere og medarbejdere fra kommunale, regionale og private plejehjem, bosteder mv. i Region Midtjylland som led i smitteopsporing, regional retningslinje

Test af husstandsmedlemmer til personer, der arbejder på en minkfarm:

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Mink/Test-af-husstandsmedlemmer-til-personer-der-arbejder-paa-en-minkfarm.ashx?la=da&hash=C41E6F3F0C412C324E509492A1F94280F2E69B12

Infektionshygiejniske retningslinjer SSI:

https://covid19.ssi.dk/hygiejne/sundhedspersonale

Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Retningslinjer-for-haandtering-af-COVID-19

Notat fra SST vedr. test efter vaccination:

https://www.sst.dk/da/Nyheder/2021/Ikke-behov-for-test-ved-moderate-symptomer-de-foerste-doegn-efter-vaccination-mod-COVID-19

Anbefalinger for brug af antigentest:

Anbefalinger for brug af antigentest - Sundhedsstyrelsen

Plakat ang. to typer test fra SST:

Plakat_To_typer_tests_A3_farve-dansk.ashx (sst.dk)

Anbefalinger for vaccinerede personer:

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Anbefalinger-for-vaccinerede-personer

1. juni 2021

Sidst opdateret

19.03.2021

Ansvarlig redaktør