Action Card er gældende for medarbejdere ansat på plejecentre, botilbud, dagcentre og udekørende i Pleje og Visitation, Familieafdelingen, samt i Sundheds- og Socialafdelingen, i Skive Kommune.

Det er vigtigt at ledere og medarbejderne kender og følger alle relevante Action Cards vedrørende COVID-19.

Action Card er baseret på retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Anbefalinger og retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen ændres løbende, det er derfor vigtigt, at alle holder sig løbende opdateret, se henvisninger under afsnittet retningslinjer og materialer.

Action Card beskriver, hvordan vi i Skive Kommune handler i forhold til test af medarbejdere inden for de gældende områder.

Alle borgere over 2 år (eller deres forældre) kan selv at bestille tid til test på www.Coronaprover.dk såfremt de er uden symptomer, eller har lette symptomer, som ikke kræver lægevurdering. Egen læge kontaktes såfremt man har symptomer på COVID-19, som kræver lægefaglig vurdering.

Medarbejdere, der får et positivt testsvar for COVID-19, skal håndteres som smittet med COVID-19. Dog kan en test indenfor 12 uger efter overstået sygdomsforløb være falsk positiv grundet inaktiv virus.

Man anses som udgangspunkt som værende immun for fornyet smitte indtil 12 måneder efter positiv PCR-svar, dog er beskyttelsen ikke fuldstændig. Derfor skal personer med overstået infektion inden for 12 uger - 12 måneder efter smitte stadig gå i selvisolation og blive testet, hvis de får symptomer, som kan være COVID-19. Hvis personen bliver informeret om, at de er nær kontakt til en smittet indenfor 12 uger - 12 måneder, bør personen lade sig teste efter gældende anbefalinger for nære kontakter, men kan undlade at selvisolere, hvis de ikke udvikler symptomer.

Hvis man indenfor de 12 uger udvikler symptomer foreneligt med COVID 19 skal øvrige årsager udelukkes, og et eventuelt videre forløb aftales med egen læge.

Hvis en medarbejder testes positiv ved antigen/kviktest anses man stadig som værende smittet, og skal hurtigst muligt have lavet en PCR-test.

Medarbejderne skal straks give besked til lederen, hvis de er bekræftet smittet med COVID-19 eller udviser symptomer på dette.

Leder skal sikre, at medarbejderne er informeret om forholdsregler og retningslinjer for håndtering af COVID-19 og hindring af smittespredning til borgere og andre medarbejdere. Leder skal indskærpe at forholdsregler overholdes.

I følgende er beskrevet hvilke medarbejdere, der skal henvises til test og hvordan de henvises.

Medarbejdere som har lette symptomer forenelige med COVID-19,skal testes.

Opstår der mistanke om symptomer, også ved lette symptomer, må medarbejderen ikke møde på arbejde. Opstår symptomer efter fremmøde skal medarbejderen øjeblikkeligt forlade arbejdspladsen.

Medarbejderne skal udvise særlig opmærksomhed på symptomer på COVID-19.

Medarbejdere kan enten selv bestille tid på www.coronaproever.dk, henvises til test af leder og efterfølgende selv bestille tid og blive testet på en af de regionale test steder. Medarbejdere skal selv følge op på testsvar, og orientere egen leder om resultatet.

Læs mere om test af medarbejdere og henvisning til test via nedenstående link:

Medarbejdere med bopælskommune i Region Midtjylland:
https://www.rm.dk/om-os/aktuelt/corona/test-for-smitte-med-coronavirus/test-af-medarbejdere-i-region-eller-kommune/

Er testen negativ, kan man møde på arbejde igen med det samme, hvis man er i stand til at gå på arbejde. Er medarbejderen er syg, så gælder de almindelige regler vedr. sygemelding.

En negativ test er et øjebliksbillede. Forværres, ændres eller kommer der symptomer igen efter symptomophør, kan endnu en test genovervejes efter samråd med egen læge.Når man er bekræftet smittet med COVID-19 anses man først som smittefri når man:

 • har været symptomfri i 48 timer
 • 10 dage efter symptomdebut føler sig betydeligt bedre og kun har milde restsymptomer, såsom tab af smags- og/eller lugtesans, let hoste, hovedpine, træthed m.v. Det kræver dog, at man forinden har været feberfri i 48 timer (uden brug af febernedsættende medicin, som fx paracetamol)

I tvivlstilfælde kontaktes egen læge.

 • Hvis man ikke har haft symptomer, anses man som smittefri efter 7 dage fra testdato. Hvis man i forløbet får symptomer, gælder at man isolerer sig ind til 48 timer efter symptomophør.

Medarbejderen skal efter raskmelding forsat være opmærksom på, om der opstår symptomer for COVID-19.

Ved konstatering af COVID-19 hos borger eller personale skal medarbejdere testes, uanset vaccinationsstatus, hvis de har været på arbejde på institutionen indenfor 48 timer.

I udbrudsefterforskning kan det dog være relevant at gå længere tilbage end de 48 timer, hvis man vil finde frem til den person, der har smittet den pågældende.

Det gælder for alle personalegrupper, som i løbet af de 48 timer har haft deres regelmæssige gang på institutionen; dvs. også vikarer, rengøringspersonale, og evt. udefrakommende faglige personer (ex hjemmesygeplejerske, tandlæge osv).

Såfremt institutionen er inddelt i flere adskilte enheder, hvor der ikke er samkvem mellem borgere og medarbejdere på de forskellige enheder, er det dog kun alle medarbejdere (og borgere) på den enhed, hvor der er et påvist tilfælde, der skal testes.

Såfremt der påvises COVID-19 hos en medarbejder, der har deltaget i pleje og behandling på flere forskellige enheder i 48 timer inden debut af symptomer (eller inden prøvetagning, hvis der ikke er symptomer), skal alle borgere og medarbejdere i de pågældende enheder testes.

Det gælder også eventuelle vikarer og rengøringspersonale mv., og medarbejdere testes uanset om de er videnen om at have tæt kontakt til den smittede. Der skal være opmærksomhed på, om der har været udefrakommenede faglige personer (f.eks.. hjemmesygeplejerske, tandlæge osv.) på afdelingen/institutione inden for de sidste 48 timer - i så fald skal disse informeres og eventuelt inkluderes i testrullet.

Medarbejderne må gerne gå på arbejde, mens testresultat afventes, hvis de fortsat er symptomfri, og ikke er definerede som nære kontakter (se afsnit herom nedenfor).

Test bør foretages inden for et døgn efter institutionen modtager meddelelse om, at der er konstateret et smittetilfælde.

Ud fra et forsigtighedsprincip anbefales det, at alle borgere og medarbejdere der testes negative i forbindelse med første screening, testes igen efter 7 dage. Det anbefales yderligere, at man med 7 dages mellemrum gentager testning af borgere og medarbejdere, der tester negativt, indtil der ikke længere konstateres nye tilfælde med COVID-19 hos borgere og medarbejdere.

Procedure for test og henvisning til test af borgere og medarbejdere, ved et konstateret smittetilfælde på plejecenteret eller botilbuddet ses via dette link:

COVID-19. Screening for SARS-CoV-2 hos asymptomatiske borgere og medarbejdere fra kommunale, regionale og private plejehjem, bosteder mv. i Region Midtjylland som led i smitteopsporing, regional retningslinje

Nærmere info kan endvidere findes via nedenstående flowchart:

https://e-dok.rm.dk/edok/editor/RM.nsf/vUpload/X4C740D617EC3423FC125859600582707/$file/Procedure%20ved%20konstateret%20smitte.pdf

Testes en medarbejder positiv for COVID-19, skal man gå i selvisolation, indtil smittefrihed. Se ovenstående afsnit.

Vær opmærksom på om nogle medarbejdere er nære kontakter. Se nedenfor.

Nære kontakter skal opspores, isoleres og testes. Det betyder at der skal være opmærksomhed på om en medarbejder eller borger er en nær kontakt.

Kontakten mellem den smittede og den nære kontakt skal have fundet sted i den periode, hvor der antages at have været størst mulighed for smittespredning:

1) i kontakt med bekræftet smittet med symptomer - Fra 48 timer før symptomdebut til 48 timer efter symptomophør.

2) i kontakt med bekræftet smittet uden symptomer – 48 timer før patienten fik foretaget testen til 7 dage efter.

Følgende personer betragtes som nære kontakter

 • Alle, der bor sammen med en, der har fået påvist ny coronavirus

 • Alle, der har haft direkte fysisk kontakt (fx kram) eller direkte kontakt til smittefarlige sekreter (fx hoste eller nys) med en, der har fået påvist ny coronavirus, og som ikke har anvendt værnemidler jf. retningslinjerne.

 • Alle, der har været inden for 1 meter i mere end 15 minutter (fx i samtale med personen) med en, der har fået påvist ny coronavirus, og som ikke har anvendt værnemidler jf. retningslinjerne.

Nære kontakter vil således være medlemmer i ens husstand, nærmeste venner og familiemedlemmer, hvor man har haft fysisk kontakt, fx et kram eller i situationer, hvor man har siddet tættere end 1 meter ved et middagsbord.

Er der tale om 2 kollegaer, hvor afstanden på 1 meter i 15 minutter ikke er overholdt, vil man blive opsporet som nær kontakt.

Nære kontakter skal isolere sig indtil der foreligger negativt svar på begge test, også selv om de ingen symptomer har. Dog er der undtagelser for færdigvaccinerede og tidligere smittede personer- se længere nede i afsnittet.

For at opstarte smitteopsporing så tidligt som muligt, kan nære kontakter som udvikler symptomer, med fordel tage en hurtigtest hurtigst muligt, i kombination med en PCR-test. På den måde kan den nære kontakt med symptomer få et hurtigt svar, som efterfølgende følges op med en PCR-test.

Kontaktopsporing ved fremkomst af nye bekymrende varianter fx med særlig øget smitsomhed og øget alvorlighed.

Statens Serum Institut anbefaler, at hvis der fremkommer nye varianter med særlig øget smitsomhed, øget alvorlighed eller udfordringer i forhold til effekt af vacciner, så kan der igangsættes både isolation og test af nære kontakter og af de nære kontakters nære kontakter. Sker dette vil man blive kontaktet af Styrelsen for patientsikkerhed.

Henvisning til test af nære kontakter sker ved at kontakte:

Coronaopsporing på tlf. 32320511, og derefter selv bestiller tid på coronaproever.dk.

Vaccinerede personer der identificeres som nære kontakter, kan undlade at selvisolere, hvis de er færdigvaccinerede (14 dage efter 2. vaccination), og ikke har symptomer.

Personer der har været testet positive for COVID 19 indenfor 12 uger – 12 måneder, og i perioden identificeres som nær kontakt, kan ligeledes undlade selvisolation, hvis de ikke har symptomer.

Det er for nuværende anbefalingen at såvel vaccinerede personer samt personer, der har været smittet indenfor 12 uger- 12 måneder, og som defineres som nære kontakter testes jf. programmet for nære kontakter.

Hvis den færdigvaccinerede eller immune person udvikler symptomer forenelige med COVID-19 inden for 14 dage efter eksponering, er anbefalingen at denne skal gå i selvisolation, og have foretaget en PCR-test hurtigst muligt. Hvis testen er negativ, kan selvisolation ophæves, men personen skal fortsat testes på dag 4 og dag 6 efter sidste kontakt med den smittede, jf. testprogrammet for nære kontakter.

Kort opsummering:

Sådan gør du, hvis du er nær kontakt til en smittet person:

 • ikke er færdigvaccineret­: Du skal straks gå i selvisolation og testes på 4.- og 6.-dagen efter, du sidst var i nær kontakt med den smittede person.
 • er færdigvaccineret­ eller tidligere smittet inden for de seneste 12 måneder: Du behøver ikke at gå i selvisolation. Bliv testet på 4.- og 6.-dagen efter, du sidst var i nær kontakt med den smittede person⁎⁎­­.

Nære kontakter, som tester positiv for eller udvikler symptomer på COVID-19, skal straks gå i eller fastholde selvisolation

­Du er færdigvaccineret 14 dage efter sidste anbefalet stik.
­­
⁎⁎Er det under 12 uger siden, du blev testet positiv for COVID-19, behøver du heller ikke at blive testet

Lederen tjekker vagtplaner og kørelister for at følge op på, om der er nære kontakter blandt kollegaer eller borgere, eller om der er personer der skal screeningstestes. Ved tvivl om dette kontaktes den kommunale hygiejneorganisation– se afsnit vedrørende råd og vejledning. 

Leder skal sikre, at medarbejdere der er nære kontakter, har særlig skærpet opmærksomhed på mulige symptomer, til og med 14 dage efter kontakt. Når de nære kontakter, er testet negative på 6 dagen må de gå på arbejde igen, men skal forsat være opmærksomme på symptomer (obs særlige regler for færdigvaccinerede og tidligere smittede - se ovenfor).

Medarbejderne skal være særlige opmærksomme på om der opstår symptomer, selvom de testes negativ for COVID-19.

Screenings-test af anden kontakt i særlige situationer

Der kan være særlige situationer, hvor kriterierne for at være nær kontakt ikke er opfyldt, men hvor andre risikofaktorer tilsiger, at det anbefales at foretage en screeningstest for at undgå ikke erkendt smitte (udover ansatte i plejebolig og botilbud, der har egne anbefalinger ift. screening).

Det kan fx være situationer, hvor afstandskravet som udgangspunkt er overholdt, men hvor der grundet risikofaktorer som langvarig kontakt i lukkede rum, eller evt. usikkerhed om afstand mv. kan være øget risiko for smittespredning.

Eksempler herpå er: 

 • Kontorfællesskaber: fx kollegaer som har siddet ved siden af, eller over for personen, der er smittet, i et kontorfællesskab, hvor afstandskravet som udgangspunkt er overholdt, men hvor der er andre risikofaktorer som fx usikkerhed om afstandskravet har været overholdt hele tiden. Ved åbne kontorfællesskaber på fx en hel etage, vil det dermed gælde for de nærmeste, der har siddet lige ved siden af eller over for personen, der er smittet.

 • Ved mødeafholdelse eller undervisning på ungdoms- og voksenuddannelse: fx personer der har deltaget i et længere møde eller i undervisning med en smittet person i et klasselokale, og/eller evt. usikkerhed om afstandskravet har været overholdt under hele mødet eller undervisningen.

 • Mistanke om ’superspredningsbegivenhed’: fx hvis der konstateres flere smittetilfælde blandt personer, som har deltaget i samme begivenhed. Det gælder både aktiviteter og arrangementer i faglig, social og fritidssammenhæng, fx konferencer, ophold i personalerum/omklædningsrum, kor, deltagere og/eller tilskuer/tilhængere/medlemmer til en sports-, kultur eller fritidsbegivenhed.

Det skal bemærkes, at dette er vejledende situationer og i øvrigt ikke en udtømmende liste.

I disse situationer anbefales det at alle personer testes en gang hurtigst muligt, men kan fortsat gå på arbejde, dog med øget opmærksomhed på symptomer.

Der skal også udvises ekstra opmærksomhed på symptomer hos andre borgere, der har været i kontakt med bekræftet smittet, også selv om de ikke er opsporet som nær kontakt. Borgerne skal som udgangspunkt ikke isoleres medmindre de er nære kontakter, udvikler symptomer eller testes positive.

Løbende eksponering af smitte

Der vil være nogle nære kontakter, som løbende er blevet eksponeret for smitte, f.eks. hvis der er et husstandsmedlem som er smittet. Her er flg. testregi gældende:

Hvis eksponering ophører (fordi den smittede selvisolerer)

 1. Én test hurtigst muligt.
 2. Herefter følges det generelle testinterval for nære kontakter, det vil sig yderligere to tests på hhv. dag 4 og dag 6 efter ophør af eksponering. Først hvis begge test er neative må selvisolation ophøre.

Hvis eksponeringen ikke ophører, f.eks. hvis en forælder passer og isolerer sig med et smittet barn i sygdomsperioden

 1. Én test hurtigst muligt.
 2. Endnu en test, når den smittede person har haft 48 timer uden symptomer eller 10 dage efter symptomdebut, forudsat 48 timers feberfrihed (uden temperatursænkende medicin) og betydelig klinisk bedring, og dermed kun mildere grad af tilbageværende symptomer, i form af fx hoste, tab af smags- og/eller lugtesans, hovedpine, træthed mv. Hvis denne test er negativ, kan isolationen ophæves.’
 3. Hvis den smittede person er asymptomatisk, anbefales én test 7 dage efter den smittede person blev testet (og ikke 7 dage efter modtaget testsvar). Hvis denne test er negativ, kan isolationen ophæves.
En medarbejder, der er alvorligt syg med symptomer, der tyder på COVID-19, henvender sig til egen læge for at blive henvist til test og undersøgelse.

Selv om man er vaccineret, skal man følge de samme smitteforebyggende anbefalinger, som hvis man ikke var.

Der opfordres til, at færdigvaccinerede medarbejdere lader sig PCR-teste x 1/uge, og ikke færdigvacinerede medarbejdere lader sig PCR-teste x 2/uge. 

I forhold til tidligere smittede - se afsnittet "situation".

Ved symptomer skal man fortsat gå i selvisolation, være særligt opmærksom på hygiejne og rengøring og sørge for at blive testet. Hvis man identificeres som nær kontakt og ikke har symptomer kan selvisolation undlades, men skal fortsat testes (se nærmere i afsnittet om nære kontakter)

Det skyldes, at vaccinerne ikke er 100% effektive, og der er derfor en lille risiko for, at man kan blive smittet med COVID-19, selvom man er fuldt vaccineret.

Der kan opleves bivirkninger de første 48 timer efter vaccination i form af lette til moderate influenzalignende symptomer med f.eks. feber og muskelømhed. Man skal ikke gennemføre en test, hvis man inden for de første 48 timer efter vaccination får moderate symptomer.

Kun hvis symptomerne ikke spontant forsvinger igen inden for 48 timer, eller hvis der opstår andre symptomer på sygdom, f.eks. hoste eller andre øvre luftvejssymptomer, så bør man sygemelde sig og få en PCR-test, for at udelukke COVID-19, før man vender tilbage til arbejde.

Test med antigentest/kviktest anbefales i følgende tilfælde:

 • I forbindelse med advisering fra smittestop-app
 • Ved screening af "anden kontakt" - d.v.s. personer der ikke har nær kontakt, men dog tæt på smittede
 • I forbindelse med besøg hos person i øget risiko

Er antigentesten/kviktesten positiv opstartes opsporingen af nære kontakter - se afsnit "test af medarbejdere, som er nære kontakter til en bekræftet smittet" længere oppe. Medarbejderen skal desuden hurtigst muligt få foretaget en opfølgende PCR-test - ring til 32 32 05 11 for tidsbestilling.

Uanset om svaret på den påfølgende PCR-test er positiv eller negativ skal medarbejderen kontakte nærmeste leder og Coronaopsporing på: 32 32 05 11 og oplyse om svaret.

Er PCR-testen negativ, og personen ikke har symptomer, skal STPS rådgive om, at selvisolation og kontaktopsporing kan afsluttes. STPS kan hjælpe med at kontakte nære kontakter, arbejdsplads, skole mv. i forhold til at afslutte kontaktopsporing og selvisolation.

Er der tale om et smittetilfælde på en arbejdsplads/institution har ledelsen et ansvar for at afslutte selvisolation for den pågældende person samt de identificerede nære kontakter på arbejdspladsen/institutioner, der er gået i selvisolation.

I kommunale regi, har ledelsen et ansvar for at sikre, at der bliver foretaget opfølgende PCR-test på baggrund af positive antigentest, foretaget på foranledning af arbejdspladsen.

Håndtering af negativt prøvesvar fra antigentest

Har den testede symptomer eller er nær kontakt, skal personen rådes til  at opretholde selvisolation samt få foretaget en PCR-test.

Er man i tvivl om, hvilken test man skal vælge, er her en plakat:

Plakat_To_typer_tests_A3_farve-dansk.ashx (sst.dk) 

Personer med relationer til minkdrift, herunder husstandsmedlemmer til personer, der arbejder på en minkfarm, anbefales at lade sig teste regelmæssigt.

Se nærmere i flg. link:

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Mink/Test-af-husstandsmedlemmer-til-personer-der-arbejder-paa-en-minkfarm.ashx?la=da&hash=C41E6F3F0C412C324E509492A1F94280F2E69B12

Hvis du som medarbejder i Skive Kommune er i tvivl om, hvilke retningslinjer du skal følge, så skal du altid kontakte til din nærmeste leder.

Hygiejneorganisation kontaktes hver gang der er et smittetilfælde med henblik på koordinering og rådgivning.

Hygiejnekoordinatoren orienterer Styrelsen for Patientsikkerhed om, at der er konstateret et smittetilfælde med COVID-19.

Hygiejnekoordinatorer på områderne:

 • Socialområdet: Dorthe Egeskov Pedersen
 • Ældreområdet: Else-Marie Hansen
 • Sundhedsområdet: Winni Weber

Tværgående hygiejnesygeplejerske: Winni Weber

Ved tvivlsspørgsmål vedr. håndtering af smittede, mistænkt smittede borgere, opsporing af nære kontakter m.m. da kontaktes den kommunale hygiejneorganisation eller Styrelsen for Patientsikkerhed hotline på 70 20 02 66.

Ved behov for hjælp/vejledning til myndighedernes retningslinjer, da kontaktes den kommunale hygiejneorganisation eller den myndighedsfælles Corona hotline på 70 20 02 33

Leder sikrer at medarbejdere, herunder også medarbejdere i særlige risikogrupper, er informeret om væsentlige smittekilder samt hvilke foranstaltninger, de skal tage i forhold til at skærme sig mod smitte og hindre smittespredning.

Nærmeste leder sikrer at medarbejderne er informeret om retningslinjer for brug af værnemidler i plejen af en borger, der er konstateret smittet eller mistænkt smittet.

Nærmeste leder sikrer at medarbejderne arbejder ud fra gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen samt kender og anvender lokale instrukser samt Action Cards, herunder action card for brug af værnemidler.

Se henvisninger vedr. infektionshygiejne og værnemidler under afsnittet retningslinjer og materialer. Sundhedsstyrelsen har samlet relevante materialer til medarbejderne på sundhed-, ældre- og socialområdet på denne side:

https://www.sst.dk/da/corona/Information-til-fagpersoner/Sundheds--og-plejesektoren

Covid-19: Smitteopsporing af nære kontakter:

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/COVID-19-Opsporing-og-haandtering-af-naere-kontakter

Pjecen: Til dig, der er en nær kontakt til en person, der er smittet med ny Corona virus:

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/til-dig-der-er-naer-kontakt-til-person-med-ny-coronavirus

Pjecen: Til dig der er testet positiv for ny Corona virus

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/til-dig-der-er-testet-positiv-for-ny-coronavirus

Pjecen: Til dig der har symptomer på COVID-19

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/til-dig-der-har-symptomer-paa-covid-19

Vejledning om forebyggelse af spredning af COVID 19 på plejecentre, bosteder og i hjemmeplejen:

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Vejledning-om-forebyggelse-af-smitte-med-ny-coronavirus-paa-plejehjem-mv-og-i-hjemmeplejen

Procedure for test og henvisning til test af borgere og medarbejdere, når der er et konstateret smittetilfælde på plejecenteret eller botilbuddet:

COVID-19. Screening for SARS-CoV2 hos asymptomatiske borgere og medarbejdere fra kommunale, regionale og private plejehjem, bosteder mv. i Region Midtjylland som led i smitteopsporing, regional retningslinje

Infektionshygiejniske retningslinjer SSI:

https://covid19.ssi.dk/hygiejne/sundhedspersonale

Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Retningslinjer-for-haandtering-af-COVID-19

Notat fra SST vedr. test efter vaccination:

https://www.sst.dk/da/Nyheder/2021/Ikke-behov-for-test-ved-moderate-symptomer-de-foerste-doegn-efter-vaccination-mod-COVID-19

Anbefalinger for brug af antigentest:

Anbefalinger for brug af antigentest - Sundhedsstyrelsen

16. september 2021

Sidst opdateret

13.07.2021

Ansvarlig redaktør